URODZINOWE WSPOMNIENIA WIELKICH FOTOGRAFEK – Lucia Moholy

Po stu­diach w Lipsku, w 1924 ro­ku, Lucia za­miesz­ka­ła wraz z mę­żem w Weimar. On pra­co­wał w Bauhaus, ona fo­to­gra­fo­wa­ła, mię­dzy in­ny­mi rów­nież tę słyn­ną szko­łę i waż­ne oso­by z nią zwią­za­ne. Wiele jej zdjęć sta­no­wi dziś bez­cen­ną do­ku­men­ta­cję z tam­te­go okre­su. Na jej fo­to­gra­fiach od­na­leźć moż­na mię­dzy in­ny­mi Waltera Gropiusa, któ­ry za­pro­jek­to­wał słyn­ne bu­dyn­ki Bauhaus czy też pań­stwa Van Doesburg. Kolejne la­ta, to ko­lej­ne twa­rze wi­dzia­ne obiek­ty­wem Lucii – do więk­szo­ści z nich wra­ca­ła, by spor­tre­to­wać je po­now­nie, na­zna­czo­ne cza­sem.

Czasy Bauhaus by­ły waż­ną czę­ścią ży­cia Lucii Moholy, jed­nak w 1928 ro­ku wraz z mę­żem wy­je­cha­ła do Berlina. Tam pra­co­wa­ła ja­ko fo­to­graf­ka i wy­kła­da­ła w szko­le Johannes Itten. W 1932 ro­ku pa­ra roz­sta­ła się, obo­je prze­nie­śli się do Londynu, ale już osob­no. Lucia po­zo­sta­ła wier­na fo­to­gra­fii. Nadal rów­nież na­ucza­ła. Wydała książ­kę A Hundred Years of Photography, 1839-1939. Zajmowała się rów­nież pro­duk­cją mi­kro­fil­mów. Po za­koń­cze­niu II woj­ny świa­to­wej po­dró­żo­wa­ła po bli­skim i środ­ko­wym wscho­dzie w ra­mach pro­jek­tów UNESCO. W 1959 ro­ku na sta­łe osia­dła w Szwajcarii. Pogody du­chy nie za­bra­kło jej do póź­niej sta­ro­ści (co wi­dać na za­łą­czo­nych fo­to­gra­fiach). A prze­ży­ła aż 95 lat. Zmarła 17 ma­ja 1989 ro­ku w Zurychu.