1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu VINTAGE GRAND PRIX jest Fundacja FARBIARNIA, ul. Pomorska 68a/1 Bydgoszcz 85-051, KRS 0000448871, NIP: 9671356415, REGON: 341386107 (zwa­na da­lej Organizatorem).

2. Celem Konkursu jest wy­ło­nie­nie naj­cie­kaw­szych pro­jek­tów, któ­re zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne w Programie Konkursu w ra­mach III Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL

3. Udział w Konkursie jest od­płat­ny (opła­ta re­je­stra­cyj­na).

2. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Uczestnikami Konkursu (zwa­ny­mi da­lej Uczestnikami) mo­gą być oso­by fi­zycz­ne, któ­re do­ko­na­ją zgło­sze­nia do Konkursu i któ­re po­sia­da­ją peł­ną zdol­ność do czyn­no­ści praw­nych.
 2. Konkurs ma cha­rak­ter otwar­ty. Do nad­sy­ła­nia prac Organizator za­pra­sza wszyst­kich fo­to­gra­fów: stu­den­tów i ab­sol­wen­tów szkół ar­ty­stycz­nych, ama­to­rów, fre­elan­ce­rów.
 3. Zdjęcia na­de­sła­ne do kon­kur­su win­ny być wy­ko­na­ne w tech­ni­kach: fo­to­gra­fia z kli­szy, fo­to­gra­fia z bło­ny, po­la­ro­id ca­me­ra ob­scu­ra i in­ne, w tech­ni­kach szla­chet­nych m.in. da­ge­ro­ty­pia, mo­kra pły­ta ko­lo­dio­no­wa, ka­lo­ty­pia, ka­li­ty­pia, cy­ja­no­ty­pia, an­tho­ty­pia, pla­ty­no­ty­pia, pal­la­do­ty­pia bądź tech­ni­kach cy­fro­wych, ale pod­da­ne ta­kim pro­ce­som, by ich fi­nal­na wer­sja na­wią­zy­wa­ła do tech­nik szla­chet­nych i po­sia­da­ła „vin­ta­ge lo­ok”. Zgłaszać moż­na je­dy­nie zwar­te cy­kle fo­to­gra­ficz­ne (mi­ni­mum 7 fo­to­gra­fii). Komisja nie bę­dzie roz­pa­try­wa­ła po­je­dyn­czych fo­to­gra­fii.
 4. Do udzia­łu w kon­kur­sie mo­że zo­stać zgło­szo­ny tyl­ko je­den cykl fo­to­gra­ficz­ny, któ­ry jest in­dy­wi­du­al­nym pro­jek­tem Uczestnika kon­kur­su (do kon­kur­su nie mo­gą być do­pusz­czo­ne zbio­ro­we wy­sta­wy ku­ra­tor­skie).
 5. Zdjęcia wcho­dzą­ce w skład zgło­szo­ne­go cy­klu po­win­ny być wy­ko­na­ne sa­mo­dziel­nie, nie mo­gą być w ża­den spo­sób ob­cią­żo­ne pra­wa­mi osób trze­cich.
 6. Zgłoszenia do Konkursu moż­na do­ko­ny­wać do dnia 10.07.2017 (do go­dzi­ny 24:00 cza­su środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie­go) pocz­tą elek­tro­nicz­ną na ad­res: konkurs@vintagephotofestival.com

Kompletne zgło­sze­nie za­wie­ra:

– au­tor­ski pro­jekt (cykl 7 do max. 12 fo­to­gra­fii) w po­sta­ci cy­fro­wej w for­ma­cie JPG/TIFF o łącz­nej wa­dze nie prze­kra­cza­ją­cej 5 MB, wszyst­kie pli­ki win­ny być opi­sa­ne we­dług sche­ma­tu: „nazwisko_imie_1.jpg”

– opis pro­jek­tu (w opi­sie na­le­ży za­wrzeć in­for­ma­cję o tech­ni­ce w któ­rej zo­sta­ły wy­ko­na­ne zdję­cia)

– po­twier­dze­nie wnie­sie­nia opła­ty re­je­stra­cyj­nej (wy­druk, skan):

Opłata po­win­na zo­stać wnie­sio­na prze­le­wem ban­ko­wym, kar­tą kre­dy­to­wą lub przez PAY PAL. Opłata re­je­stra­cyj­na wy­no­si 40 zł (lub 10 Euro lub 10 USD)

Numer kon­ta ban­ko­we­go Organizatora do prze­le­wu ban­ko­we­go:

96 1750 0012 0000 0000 2336 4123

Fundacja FARBIARNIA
ul. Pomorska 68a/1
85-051 Bydgoszcz
Polska

W ty­tu­le prze­le­wu na­le­ży wpi­sać: Konkurs VINTAGE PHOTO FESTIVAL oraz imię i na­zwi­sko oso­by zgła­sza­ją­cej się do Konkursu.

Adres PayPal Organizatora:
fundacja@farbiarnia.org

Potwierdzenie wnie­sie­nia opła­ty re­je­stra­cyj­nej po­win­no być prze­sła­ne Organizatorowi wraz ze zgło­sze­niem. W uza­sad­nio­nych in­dy­wi­du­al­nych przy­pad­kach (trud­no­ści z wy­ko­na­niem prze­le­wu) czas na wnie­sie­nie opła­ty re­je­stra­cyj­nej (wpływ na kon­to) zo­sta­nie wy­dłu­żo­ny o 4 dni od upły­wu ter­mi­nu zgło­szeń (po uprzed­nim zgło­sze­niu za­wia­do­mie­niu Organizator).

 1. W przy­pad­ku nie­wnie­sie­nia opła­ty re­je­stra­cyj­nej zgło­sze­nie Uczestnika zo­sta­nie od­rzu­co­ne. Wniesiona Opłata re­je­stra­cyj­na nie bę­dzie zwra­ca­na Uczestnikom i zo­sta­nie prze­zna­czo­na na re­ali­za­cję ce­lów sta­tu­to­wych Organizatora.
 2. Nie bę­dą bra­ne pod uwa­gę zgło­sze­nia nie­speł­nia­ją­ce po­wyż­szych wy­mo­gów.

3. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I NAGRODY

 1. Termin nad­sy­ła­nia zgło­szeń mi­ja w dniu 10.07.2017 (do go­dzi­ny 24:00 cza­su środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie­go). Zgłoszenia, któ­re wpły­ną do sie­dzi­by Organizatora po ter­mi­nie nie bę­dą bra­ne pod uwa­gę.
 2. Oceny prac do­ko­na Jury po­wo­ła­ne przez Organizatora.
 3. Spośród Uczestników Konkursu wy­bra­nych zo­sta­nie trzech fi­na­li­stów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzy­ma na­gro­dę pie­nięż­ną w wy­so­ko­ści 2500 zł brut­to. Zdobywca dru­gie­go miej­sca otrzy­ma na­gro­dę pie­nięż­ną w wy­so­ko­ści 1500 zł brut­to, na­to­miast zdo­byw­ca miej­sca trze­cie­go 1000 zł brut­to. Warunki i spo­sób prze­ka­za­nia na­gro­dy zo­sta­ną okre­ślo­ne w od­ręb­nych umo­wach.

Zwycięskie pro­jek­ty wszyst­kich trzech fi­na­li­stów zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne w for­mie wy­sta­wy w ra­mach III Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

W ra­mach or­ga­ni­za­cji wy­staw na­gro­dzo­nym fi­na­li­stom kon­kur­su Organizator za­pew­ni mię­dzy in­ny­mi:

– po­kry­cie kosz­tów pro­duk­cji prac wcho­dzą­cych w skład pro­jek­tu al­bo trans­port i trans­port zwrot­ny opra­wio­nych prac do okre­ślo­nej kwo­ty usta­lo­nej w od­ręb­nej umo­wie

– mon­taż i de­mon­taż wy­sta­wy

– re­fun­da­cję kosz­tów po­dró­ży do su­my usta­lo­nej w od­ręb­nej umo­wie

– dwa noc­le­gi dla jed­nej oso­by pod­czas głów­ne­go week­en­du fe­sti­wa­lo­we­go

Postanowienia do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji wy­staw in­dy­wi­du­al­nych przez Organizatora zo­sta­ną usta­lo­ne w umo­wach pod­pi­sa­nych po­mię­dzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po roz­strzy­gnię­ciu Konkursu.

 1. Organizator nie prze­wi­du­je do­dat­ko­we­go wy­na­gro­dze­nia zwią­za­ne­go z or­ga­ni­za­cją wy­sta­wy.

4. LICENCJA

 1. Z chwi­lą prze­sła­nia Zgłoszenia Uczestnik oświad­cza, iż:
 • jest twór­cą prze­sła­ne­go pro­jek­tu au­tor­skie­go i po­sia­da do nie­go wszel­kie i nie­ogra­ni­czo­ne pra­wa au­tor­skie, a tak­że iż pro­jekt ten wol­ny jest od rosz­czeń osób trze­cich.
 • udzie­la Organizatorowi nie­wy­łącz­nej, nie­od­płat­nej, nie­pod­le­ga­ją­cej wy­po­wie­dze­niu, pod­le­ga­ją­cej zby­ciu, nie­ogra­ni­czo­nej te­ry­to­rial­nie li­cen­cji na  5 lat (po tym cza­sie osob­na umo­wa), na ko­rzy­sta­nie z na­gro­dzo­ne­go pro­jek­tu au­tor­skie­go, w ce­lu re­ali­za­cji i pro­mo­cji III Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL na wszyst­kich po­lach eks­plo­ata­cji.
 1. Organizator oświad­cza, iż bę­dzie ko­rzy­stać z udzie­lo­nej mu li­cen­cji z po­sza­no­wa­niem dóbr oso­bi­stych uczest­ni­ków.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Uczestnik jest od­po­wie­dzial­ny za wszel­kie wa­dy praw­ne Projektu. W ra­zie wy­stą­pie­nia osób trze­cich z uza­sad­nio­ny­mi   rosz­cze­nia­mi   prze­ciw   Fundacji   zwią­za­ny­mi   z   na­ru­sze­niem   praw   au­tor­skich   lub   dóbr oso­bi­stych, Twórca zo­bo­wią­zu­je się prze­jąć na sie­bie w ca­ło­ści kosz­ty ewen­tu­al­ne­go po­stę­po­wa­nia są­do­we­go,   kosz­ty   za­stęp­stwa   pro­ce­so­we­go   oraz   za­są­dzo­nych   lub   usta­lo­nych   w   dro­dze   ugo­dy od­szko­do­wań lub za­dość uczy­nień.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Osoby, któ­re nie speł­nią któ­re­go­kol­wiek z wy­mo­gów okre­ślo­nych w ni­niej­szym Regulaminie lub po­da­dzą nie­praw­dzi­we in­for­ma­cje, zo­sta­ną au­to­ma­tycz­nie wy­łą­czo­ne z udzia­łu w Konkursie.
 2. Nadesłane zgło­sze­nia kon­kur­so­we nie­zgod­ne z wa­run­ka­mi re­gu­la­mi­no­wy­mi nie bę­dą roz­pa­try­wa­ne.
 3. Wszelką ko­re­spon­den­cję oraz py­ta­nia do­ty­czą­ce kon­kur­su na­le­ży kie­ro­wać dro­gą elek­tro­nicz­ną na ad­res: konkurs@vintagephotofestival.com
 1. Harmonogram kon­kur­su:

–  ogło­sze­nie kon­kur­su: 28.02.2017

– osta­tecz­ny ter­min przyj­mo­wa­nia zgło­szeń 10.07.2017 (do go­dzi­ny 24:00 cza­su środ­ko­wo­eu­ro­pej­skie­go)

– po­wia­do­mie­nie Uczestników o wy­ni­kach do 31.07.2017

– sym­bo­licz­ne wrę­cze­nie na­gród – Gala otwar­cia VINTAGE PHOTO FESTIVAL (paź­dzier­nik 2017)

 1. Organizator za­strze­ga so­bie pra­wo prze­rwa­nia, zmia­ny lub prze­dłu­że­nia kon­kur­su w ra­zie wy­stą­pie­nia przy­czyn od nie­go nie­za­leż­nych.
 1. Organizatorowi przy­słu­gu­je pra­wo unie­waż­nie­nia kon­kur­su bez po­da­nia przy­czy­ny oraz do nie wy­ła­nia­nia zwy­cięz­cy.
 1. Przystąpienie uczest­ni­ka do kon­kur­su (na­de­sła­nie pro­jek­tu) jest rów­no­znacz­ne z ak­cep­ta­cją tre­ści ni­niej­sze­go Regulaminu.
 1. Komunikaty i in­for­ma­cje na te­mat kon­kur­su pu­bli­ko­wa­ne bę­dą na stro­nie www.vintagephotofestival.com