Niezapomniany wieczór panieński w Farbiarni

fb

Wieczór Panieński w stu­dio fo­to­gra­ficz­nym w Bydgoszczy…

Wieczór Panieński to szcze­gól­na oka­zja do za­ba­wy dla Panny Młodej i jej przy­ja­ció­łek. Bydgoska pra­cow­nia Farbiarnia spe­cjal­nie na tą oka­zję stwo­rzy­ła wy­jąt­ko­wą ofer­tę skie­ro­wa­ną do or­ga­ni­za­to­rek wie­czo­rów pa­nień­ski­ch, świad­ko­wy­ch oraz sa­my­ch Panien Młodych.

Spraw nie­po­wta­rzal­ny pre­zent przy­ja­ciół­ce w po­sta­ci fil­mu z jej ży­cia i od­twó­rz go na du­żym ekra­nie!

W skład przy­go­to­wa­ne­go wie­czo­ru pa­nień­skie­go wcho­dzi:

se­sja zdję­cio­wa
przy­szłej Panny Młodej oraz jej ko­le­ża­nek (ok.20 ob­ro­bio­ny­ch zdjęć w for­ma­cie 13x18cm)

re­por­taż fil­mo­wy
z przy­go­to­wań i se­sji, trwa­ją­cy ok.14 min, pod wy­bra­ny przez Was pod­kład mu­zycz­ny

wy­po­ży­cze­nie do­dat­ków
do ubio­ru pod wy­bra­ną sty­li­za­cję: RETRO, PIN-UP, Szalone la­ta 70


Konkursy i za­ba­wy

Do Waszej dys­po­zy­cji ma­my po­miesz­cze­nie re­pre­zen­ta­cyj­ne stu­dia, ide­al­ne dla or­ga­ni­za­to­rek chcą­cy­ch prze­pro­wa­dzić kon­kur­sy i za­ba­wy lub wy­świe­tlić film na pro­jek­to­rze.

Charakteryzatornia
W stu­dio do Waszej dys­po­zy­cji ma­my cha­rak­te­ry­za­tor­nie oraz ba­rek. Znajdzie się tu miej­sce na wa­sze prze­ką­ski i na­po­je.

U nas sa­me plu­sy

  • tyl­ko w gro­nie ko­biet
  • cen­trum mia­sta
  • dar­mo­wy pry­wat­ny par­king przed stu­dio

za do­dat­ko­wą opła­tą moż­li­wo­ść za­mó­wie­nia wi­za­żu na se­sję zdję­cio­wą

KOSZT 1000 zł
w ce­nie:

  • Profesjonalna se­sja zdję­cio­wa (do 10 osób)
  • Obróbka i wy­druk zdjęć
  • Reportaż fil­mo­wy z se­sji
  • Wypożyczenie do­dat­ków do stro­jów
  • Możliwość pro­jek­cji fil­mu na du­żym ekra­nie
  • Miejsce na wa­sze za­ba­wy, kon­kur­sy, prze­ką­ski, na­po­je, peł­na swo­bo­da

Przykładowy wie­czór w stu­dio

18:00 przyj­ście świad­ko­wej i po­zo­sta­ły­ch uczest­ni­czek
18:10 przy­go­to­wa­nia, roz­sta­wia­nie rze­czy, prze­ką­sek, na­po­jów oraz cze­go tyl­ko chce­cie
18:20 przy­jazd i po­wi­ta­nie Panny Młodej
19:00 – 20:00 czas na se­sję zdję­cio­wą
20:00 – 22.00 prze­ką­ski, na­po­je, kon­kur­sy i in­ne przy­go­to­wa­ne przez Was atrak­cje dla Panny Młodej
22:00 po­wrót do do­mu lub wyj­ście dru­ży­ny w mia­sto na dal­szy ciąg sza­lo­ne­go wie­czo­ru

 

Szczegółowe za­sa­dy wy­naj­mu stu­dia na Wieczór Panieński (do ścią­gnię­cia w for­mie pli­ku)

umo­wa wy­naj­mu stu­dio fo­to­gra­ficz­ne­go

 INFOLINIA 508732871

(co­dzien­nie w go­dzi­na­ch 9.00 – 21.00) lub wy­sy­ła­jąc ma­ila na ad­res
pracownia@farbiarnia.org