Kurs Aparatki fotograficzne ABC dla kobiet, rusza nabór!

14524338_1195810313832734_3299340067549418893_o

Długo wy­cze­ki­wa­ny kurs fo­to­gra­fii dla po­cząt­ku­ją­cych skie­ro­wa­ny wy­łącz­nie do ko­biet, któ­re pra­gną za­cząć swo­ją przy­go­dę z fo­to­gra­fią. Prowadzimy na­bór do no­wej gru­py. Kurs roz­po­czy­na­my 21 li­sto­pa­da 2016 ro­ku. Zajęcia trwa­ją 1,5 h od 17.30-19.00 w po­nie­dział­ki. Koszt jed­no­ra­zo­we­go wej­ścia na za­ję­cia to 45 zł. Więcej in­for­ma­cji pod nu­me­rem te­le­fo­nu 508732871 lub dro­gą ma­ilo­wą fundacja@farbiarnia.org. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na – de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń!

Kurs pod­sta­wo­wy obej­mu­je 10 spo­tkań warsz­ta­to­wych w ter­mi­nach:
21 li­sto­pa­da 2016
28 li­sto­pa­da 2016
5 grud­nia 2016
12 grud­nia 2016
19 grud­nia 2016
9 stycz­nia 2016
16 stycz­nia 2017
23 stycz­nia 2017
13 stycz­nia 2017
20 stycz­nia 2017

Prowadząca: Katarzyna Gębarowska – ab­sol­went­ka Fotografii Łódzkiej Szkoły Filmowej, do­świad­czo­na or­ga­ni­za­tor­ka kil­ku­dzie­się­ciu warsz­ta­tów i ple­ne­rów fo­to­gra­ficz­nych dla ko­biet.

Kiedy: 21 li­sto­pad w go­dzi­nach 17:30 – 19:00

Gdzie: Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/1

Na kur­sant­ki cze­ka, ta­kie wspa­nia­łe miej­sce warsz­ta­to­we.