Wystawy

 

ArchiWtektura. Architektura modernistyczna regionu w obiektywie Henryka Nahorskiego

„Kiedy kil­ka lat te­mu po raz pierw­szy spo­tka­łam pa­nią Elżbietę, wdo­wę po zmar­łym w 2012 ro­ku fo­to­gra­fi­ku Henryku Nahorskim i usły­sza­łam o je­go ar­chi­wum fo­to­gra­ficz­nym, od ra­zu przy­szedł mi na myśl Jerzy Lewczyński i je­go de­fi­ni­cja ar­che­olo­gii fo­to­gra­fii: <<Archeologią fo­to­gra­fii na­zy­wam dzia­ła­nia, któ­rych ce­lem jest od­kry­wa­nie, ba­da­nie i ko­men­to­wa­nie zda­rzeń, fak­tów, sy­tu­acji dzie­ją­cych się daw­niej w tzw. prze­szło­ści fo­to­gra­ficz­nej. Dzięki fo­to­gra­fii, cią­głość wi­zu­al­ne­go kon­tak­tu z prze­szło­ścią stwa­rza moż­li­wo­ści po­sze­rze­nia od­dzia­ły­wa­nia daw­nych warstw kul­tu­ro­twór­czych na dzi­siej­sze”.

W 2016 ro­ku pa­ni Elżbieta od­wie­dzi­ła Fundację po raz ko­lej­ny, ja­ko uczest­nicz­ka warsz­ta­tów do­ty­czą­cych di­gi­ta­li­za­cji i ar­chi­wi­za­cji fo­to­gra­fii w ra­mach Vintage Photo Festival. Wówczas przy­nio­sła ze so­bą kil­ka­dzie­siąt ne­ga­ty­wów o zróż­ni­co­wa­nej te­ma­ty­ce: od re­por­ta­ży wy­da­rzeń spo­łecz­nych dla CAF-u, przez zdję­cia to­ruń­skie­go go­ty­ku po fo­to­gra­fie ro­dzin­ne, mó­wiąc w żar­tach, że <<chy­ba je znisz­czy, bo nie wie co z ni­mi zro­bić i nikt ich nie chce>>.

Wśród te­go ar­bi­tral­ne­go ar­chi­wal­ne­go zbio­ru uda­ło mi się roz­po­znać po­wta­rzal­ny styl świet­nych ujęć ar­chi­tek­tu­ry mo­der­ni­stycz­nej re­gio­nu, któ­ry od ra­zu roz­po­zna­łam ja­ko przy­kład mod­ne­go dziś pod­ga­tun­ku fo­to­gra­ficz­ne­go ar­chi­tec­tu­re porn. Od te­go cza­su szu­ka­łam spo­so­bu na oca­le­nie tych fo­to­gra­fii od znisz­cze­nia i za­po­mnie­nia. Po ro­ku wy­tę­żo­nej pra­cy uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać wy­sta­wę zwień­cza­ją­cą te sta­ra­nia”.

[Katarzyna Gębarowska, pre­zes Fundacji FARBIARNIA, ku­ra­tor­ka wy­sta­wy]

5 wrze­śnia 2017 r. o godz. 19:00 w Galerii Farbiarnia (ul. Pomorska 68A/1) od­bę­dzie się wer­ni­saż wy­sta­wy „ArchiWtektura. Architektura mo­der­ni­stycz­na re­gio­nu w obiek­ty­wie Henryka Nahorskiego”, pre­zen­tu­ją­cej fo­to­gra­fie ar­chi­tek­tu­ry mo­der­ni­stycz­nej w ob­rę­bie daw­ne­go wo­je­wódz­twa byd­go­skie­go i to­ruń­skie­go z okre­su po­wo­jen­ne­go o du­żej war­to­ści dokumentacyjno-historycznej. Zbiór ar­chi­wal­nych fo­to­gra­fii obej­mu­je zdję­cia wy­ko­na­ne m.in. na po­trze­by fol­de­rów re­gio­nal­nych or­ga­ni­za­cji tu­ry­stycz­nych dzia­ła­ją­cych w la­tach 70-tych i 80-tych XX wie­ku przez zna­ko­mi­te­go fo­to­gra­fa kra­jo­bra­zo­we­go z re­gio­nu, człon­ka Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, Henryka Nahorskiego. „Zdjęcia te są tym bar­dziej cie­ka­we, że fo­to­graf oprócz ujęć ka­no­nicz­nej ar­chi­tek­tu­ry mo­der­ni­stycz­nej jak np. bu­dy­nek BWA w Bydgoszczy, po­sia­da w swo­im zbio­rze ca­łe mnó­stwo mo­der­ni­zmu wer­na­ku­lar­ne­go i pe­ry­fe­ryj­ne­go jak choć­by Leśne po­le bi­wa­ko­we w Zamrzenicy, czy Ośrodek Nowoczesna Gospodyni w Lubieniu – wy­ja­śnia Katarzyna Gębarowska. Jest to zbiór sen­ty­men­tal­ny i no­stal­gicz­ny szcze­gól­nie w świe­tle po­stę­pu­ją­cej ero­zji zna­ko­mi­tej więk­szo­ści ar­chi­tek­tu­ry soc­mo­der­ni­stycz­nej w re­gio­nie.

Henryk Nahorski uro­dził się 10 stycz­nia 1939 ro­ku na Kresach Wschodnich. Roman Robaczewski wspo­mi­na: „O tym, jak wiel­ką dla nie­go mi­ło­ścią by­ła sztu­ka fo­to­gra­fo­wa­nia, niech świad­czy fakt, że pie­nią­dze otrzy­ma­ne od swej ma­my na wy­praw­kę dla do­pie­ro co uro­dzo­nej cór­ki Ewy, bez wie­dzy żo­ny prze­zna­czył na za­kup apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go mar­ki <<Kijew>>”. (…) Zasadnicza od­mia­na w je­go ży­ciu na­stą­pi­ła w mo­men­cie na­by­cia pierw­sze­go <<pro­fe­sjo­nal­ne­go>> apa­ra­tu fo­to­gra­ficz­ne­go. Fotografia sta­ła się je­go pa­sją, po­zo­stał jej wier­ny do koń­ca ży­cia. (…) Pomimo suk­ce­sów w fo­to­gra­fi­ce, po­twier­dzo­nych przy­ję­ciem do Bydgoskiego Towarzystwa Fotograficznego, nie po­świę­cił jej ca­łe­go ży­cia, bo od 1973 ro­ku za­an­ga­żo­wał się za­wo­do­wo w wy­daw­nic­twa tu­ry­stycz­ne. (…) Wydał dzie­siąt­ki map i pla­nów miast z re­gio­nu kujawsko-pomorskiego, licz­ne fol­de­ry tu­ry­stycz­ne itp. Stał się nie­kwe­stio­no­wa­nym au­to­ry­te­tem w tym za­kre­sie. Sama Bydgoszcz za­wdzię­cza mu aż je­de­na­ście wy­dań pla­nów mia­sta. (…) Henryk Nahorski ra­czej no­stal­gicz­ny, ro­man­tyk, spra­wia­ją­cy wra­że­nie obo­jęt­ne­go wo­bec spraw przy­ziem­nych, ma­ją­cy umysł i du­szę ar­ty­sty…”.

Fotografie te są nie­zwy­kłą iko­no­gra­ficz­ną kro­ni­ką miej­sco­wo­ści re­gio­nu i sta­no­wią istot­ne świa­dec­two dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go na po­zio­mie lo­kal­nym i re­gio­nal­nym. Zespół skła­da się z kil­ku­set fo­to­gra­fii i slaj­dów wy­ko­na­nych w la­tach 70. i 80. XX wie­ku. Ograniczenia fi­nan­so­we i prze­strzen­ne po­zwa­la­ją Fundacji na po­ka­za­nie za­le­d­wie wy­cin­ka twór­czo­ści Nahorskiego. Fundacja ma na­dzie­ję, że dzię­ki tej wy­sta­wie po­pu­la­ry­zu­ją­cej dzie­dzic­two re­gio­nu uda się zdo­być środ­ki na kon­ty­nu­ację pra­cy nad tym jak­że bo­ga­tym ar­chi­wum. Zdjęcia przed­sta­wia­ją przede wszyst­kim no­wo po­wsta­łe obiek­ty ar­chi­tek­to­nicz­ne i kra­jo­bra­zy cha­rak­te­ry­stycz­ne dla miast i mia­ste­czek re­gio­nu, któ­re w la­tach po­wo­jen­nych prze­cho­dzi­ły okres dość in­ten­syw­ne­go roz­wo­ju zwią­za­ne­go przede wszyst­kim z po­stę­pu­ją­cą in­du­stria­li­za­cją. Zespół fo­to­gra­fii za­wie­ra uni­kal­ną i bo­ga­tą do­ku­men­ta­cję iko­no­gra­ficz­ną, któ­ra sta­no­wi cen­ny ma­te­riał do ana­li­zy hi­sto­rii i prze­mian po­wo­jen­nej pol­skiej mo­der­ni­stycz­nej ar­chi­tek­tu­ry i urba­ni­sty­ki.

9 wrze­śnia w so­bo­tę, ja­ko wy­da­rze­nie to­wa­rzy­szą­ce wy­sta­wie, od­bę­dą się warsz­ta­ty  z fo­to­gra­fii po­rów­naw­czej, pro­wa­dzo­ne przez Wojciecha Woźniaka. Bazować bę­dą na fo­to­gra­fiach Henryka Nahorskiego, któ­re wy­ko­na­ne zo­sta­ły w Bydgoszczy. Wstęp 30 zł. Liczba miejsc ogra­ni­czo­na. Zgłoszenia moż­na nad­sy­łać na ad­res: patrycja@farbiarnia.org

Natomiast 3 paź­dzier­ni­ka o godz. 18, w ra­mach fi­ni­sa­żu wy­sta­wy, dr Iwona Jastrzębska-Puzowska wy­gło­si wy­kład o ar­chi­tek­tu­rze mo­der­ni­stycz­nej okre­su PRL-u,  po­łą­czo­ny ze szcze­gó­ło­wym omó­wie­niem wy­bra­nych slaj­dów z ar­chi­wum Nahorskiego. Wstęp wol­ny.

Wernisaż wy­sta­wy od­bę­dzie się 5 wrze­śnia o godz. 19:00, wy­sta­wa po­trwa do 3 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Galeria czyn­na jest od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach 10:00-17:00.

Wstęp wol­ny

Galeria Farbiarnia, ul. Pomorska 68A/1 (w po­dwó­rzu)

Kuratorka wy­sta­wy: Katarzyna Gębarowska

Koordynatorka pro­jek­tu: Patrycja Jankowska

Opracowanie gra­ficz­ne: Adriana Gołczyńska-Krzemińska

Organizator: Fundacja FARBIARNIA

Zadanie współ­fi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Miasta Bydgoszczy.

Wystawa or­ga­ni­zo­wa­na jest w ra­mach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Fotorelacja z kon­fe­ren­cji pra­so­wej:

Patronaty i part­ne­rzy wy­sta­wy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z otwar­cia wy­sta­wy:

Fotorelacja z warsz­ta­tów fo­to­gra­fii po­rów­naw­czej z Wojciechem Woźniakiem: