wystawa portretów 100 x Renata Dąbrowska 12 kwietnia – 15 maja 2013

Aż 100 Renat Dąbrowskich przy­je­cha­ło do Bydgoszczy!
Z pew­no­ścią nie­je­den czło­wiek za­sta­na­wiał się: ile jesz­cze osób o ta­kim sa­mym imie­niu i na­zwi­sku jak ja stą­pa po ku­li ziem­skiej? Kim są, ile ma­ją lat, gdzie miesz­ka­ją…? Fotografka, Renata Dąbrowska, od­po­wie­dzia­ła so­bie na to py­ta­nie – od­na­la­zła 100 Renat Dąbrowskich, spo­tka­ła się z ni­mi i wy­ko­na­ła nie­zwy­kłe por­tre­ty. Do 15 ma­ja 2013 moż­na je po­dzi­wiać w byd­go­skiej ga­le­rii fo­to­gra­fii „Farbiarnia”. Wystawa pt. „Ja, Renata Dąbrowska. Sto por­tre­tów” czyn­na jest od po­nie­dział­ku do piąt­ku, w go­dzi­nach 9-17, wstęp WOLNY! Grupy zor­ga­ni­zo­wa­ne pro­szo­ne są o wcze­śniej­szy kon­takt i re­zer­wa­cję ter­mi­nu (tel.512332992).
Pomysł na po­zór pro­sty, był nie­sły­cha­nie trud­ny do zre­ali­zo­wa­nia, wy­ma­ga­ją­cy dłu­gich po­szu­ki­wań, do­brej lo­gi­sty­ki, ty­się­cy te­le­fo­nów, ma­ili, roz­mów, ner­wów i łez, spo­re­go sa­mo­za­par­cia, si­ły per­swa­zji, licz­nych po­dró­ży – pi­sze na swo­jej stro­nie in­ter­ne­to­wej au­tor­ka przed­się­wzię­cia.
Jednak uda­ło się! Nie tyl­ko do­trzeć do swo­ich imien­ni­czek oso­bi­ście i po­znać je, ale rów­nież sfo­to­gra­fo­wać.
– Różnorodność oso­bo­wo­ści, cha­rak­te­rów, wy­glą­dów i ich świa­tów spra­wi­ły jak bar­dzo nie­sa­mo­wi­te by­ły te spo­tka­nia, któ­re wie­le mnie na­uczy­ły i na za­wsze za­pa­dły mi w pa­mię­ci. Renaty Dąbrowskie są wspól­nym mia­now­ni­kiem – ta­kie sa­mo imię i na­zwi­sko głów­nym te­ma­tem mo­ich fo­to­gra­fii, ale wy­ła­nia się przy tym praw­dzi­wy prze­gląd ko­bie­cej spo­łecz­no­ści pol­skiej i ka­wa­łek Polski, bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny, ale pięk­ny – opo­wia­da z pa­sją o swo­im pro­jek­cie ar­tyst­ka.

Niezwykła wy­sta­wa, któ­ra jest owo­cem trzech lat cięż­kiej pra­cy, pre­zen­to­wa­na jest obec­nie w byd­go­skiej ga­le­rii fo­to­gra­fii „Farbiarnia” . Podczas wer­ni­sa­żu, któ­ry od­był się 12 kwiet­nia 2013 ro­ku, swą obec­no­ścią za­szczy­ci­ła nas sa­ma au­tor­ka zdjęć – Renata Dąbrowska. Fotografka po­cho­dzi z oko­lic Torunia, obec­nie miesz­ka w Gdańsku. Od 2005 ro­ku współ­pra­cu­je z trój­miej­skim od­dzia­łem “Gazety Wyborczej”. Jest ab­sol­went­ką Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Wielokrotna lau­re­at­ka pol­skich kon­kur­sów fo­to­gra­fii pra­so­wej: Grand Press Photo, BZ WBK Press Foto oraz Gdańsk Press Photo, pro­wa­dzi blo­ga dziewczynkazaparatami.blogspot.com 

tekst – Justyna Król

Fotorelacja z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy au­tor­stwa Jolanty Molendy-Cuske: