„Bez retuszu” – wystawa poplenerowa na otwarcie Farbiarni 29.09.2012

Oto po kil­ku la­tach sta­rań na­resz­cie na­stą­pi­ło otwar­cie Farbiarnii 29 wrze­śnia 2012 o go­dzi­nie 18. Otwarciu to­wa­rzy­szy­ła wy­sta­wa zdjęć po­ple­ne­ro­wych „BEZ RETUSZU” oraz pro­mo­cyj­na sprze­daż ksią­żek wy­daw­nic­twa Farbiarnia.