Polish Design Island 2016 w Brukseli

5fot. Monika Kokoszyńska

Miło nam po­in­for­mo­wać, że jed­nym z eks­po­na­tów pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Polish Design Island w Brukseli bę­dzie fo­to­gra­fia Moniki Kokoszyńskiej, re­pre­zen­to­wa­nej przez Galerię Farbiarnia.

Odbywające się w Brukseli wy­da­rze­nie to pio­nier­ski fe­sti­wal pre­zen­tu­ją­cy naj­cie­kaw­sze obiek­ty de­si­gner­skie z Polski. Założeniem pro­jek­tu jest nie­kon­wen­cjo­nal­na eks­po­zy­cja sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­nych pro­duk­tów w miej­skich prze­strze­niach sto­lic eu­ro­pej­skich. PDI wy­róż­nia tak­że kom­pak­to­wość po­le­ga­ją­ca na umiesz­cze­niu przed­mio­tów w czar­nym, eks­klu­zyw­nie pre­zen­tu­ją­cym się kon­te­ne­rze mor­skim. Wnętrze kon­te­ne­ra za­aran­żo­wa­ne na kształt „po­ko­ju”, w któ­rym swo­ją funk­cjo­nal­ność i ar­tyzm zna­czyć bę­dą wy­bra­ne pro­duk­ty, sta­no­wić bę­dzie ro­dzaj wy­spy dla przed­mio­tów. Jednocześnie też sam kon­te­ner bę­dzie funk­cjo­no­wał w ro­li przy­by­sza – wkra­cza­ją­ce­go na „wy­spę” miast.

Strona pro­jek­tu:  http://designisland.pl/

bydgoszcz-logo

670 LATWytyczne w zakresie form promocji 2

Zadanie realizowanie dzięki wsparciu Urzędu Miasta Bydgoszczy, oraz przy współpracy z Województwem Kujawsko-Pomorskim, które jest jednym z współorganizatorów całego wydarzenia.

Zdjęcia uzy­ska­ne dzię­ki Małgorzacie Czyńskiej z blo­gu artinbrief.pl