Wieczór z Jerzym Rieglem

Riegel-zaproszenie-8majaGaleria Farbiarnia i Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy za­pra­sza­ją na wie­czór au­tor­ski z Jerzym Rieglem, któ­re­mu to­wa­rzy­szyć bę­dzie wy­sta­wa pla­ka­tów z wy­bra­nych wy­staw ar­ty­sty i pro­mo­cja książ­ki z se­rii „Czytanki miej­skie” pt. „Technika, al­che­mia i sztu­ka. O fo­to­gra­fii Jerzego Riegla”.

Jerzy Riegel uro­dził się w 1931 ro­ku w Bydgoszczy. Z za­wo­du jest po­li­gra­fem. Od 1967 r. na­le­ży do Związku Polskich Artystów Fotografików. Zajmuje się fo­to­gra­fią czarno-białą, ale naj­bar­dziej za­fa­scy­no­wa­ny jest roz­dziel­no­to­no­wą tech­ni­ką fo­to­gra­ficz­ną zwa­ną izo­he­lią, uzy­sku­jąc w tym za­kre­sie bar­dzo in­te­re­su­ją­ce re­zul­ta­ty. Fotografuje pej­za­że, por­tre­ty, a szcze­gól­nie mo­ty­wy ar­chi­tek­to­nicz­ne. Bardzo czę­sto te­ma­tów do Jego fo­to­gra­fii do­star­cza mu je­go ro­dzin­na Bydgoszcz, za­rów­no jej sta­re za­kąt­ki, jak i no­wa ar­chi­tek­tu­ra.
źró­dło: Związek Polskich Artystów Fotografików

Spotkanie od­bę­dzie się 8 ma­ja 2015 o go­dzi­nie 18:00 w Galerii i Pracowni Fotografii Artystycznej „Farbiarnia”, przy ul. Pomorskiej 68A/1.

 

Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Miasta Bydgoszczy w ra­mach pro­jek­tu „F-torki”