Wystawa fotografii „Faraway Lake Chad” Olgi Tuponogovej – Volkovej

exibition_plakat_podgląd

Już nie­dłu­go w „Farbiarni” wiel­ko­for­ma­to­we, za­pie­ra­ją­ce dech w pier­siach pra­ce Olgi Tuponogovej-Volkovej – spro­wa­dzo­ne do Polski przez Fundację FARBIARNIA w ra­mach te­go­rocz­ne­go pro­jek­tu „F-torki”.
Niezwykłe zdję­cia ro­syj­skiej ar­tyst­ki, któ­ra de­ka­dę te­mu ukoń­czy­ła na­ukę za­wo­du pod skrzy­dła­mi słyn­ne­go fo­to­gra­fa Jorisa Van Velzina zo­ba­czyć bę­dzie moż­na już 17 ma­ja pod­czas Europejskiej Nocy Muzeów – przed­pre­mie­ro­wo – a ofi­cjal­ne otwar­cie wy­sta­wy od­bę­dzie się dzień póź­niej 18 ma­ja, o go­dzi­nie 20.00.

Olga Tuponogova-Volkova szyb­ko opra­co­wa­ła wła­sną wi­zję two­rze­nia współ­cze­snej fo­to­gra­fii, a jej ka­dry obie­gły ca­ły świat. Międzynarodowe ma­ga­zy­ny ta­kie jak Vogue, AD, Instyle , Glamour , Tatler i OK nie ka­za­ły jej dłu­go cze­kać na uzna­nie.
Ceniona za pro­fe­sjo­na­lizm, jest człon­kiem Związku Artystów Fotografików Rosji, pe­da­go­giem w Akademii Fotografii i re­gu­lar­ną uczest­nicz­ką ro­syj­skie­go Photobienalle, czę­sto sta­wia­ną w cha­rak­te­rze eks­per­ta.
Ogromny roz­głos przy­niósł jej pro­jekt ” SOS ” z 2010 ro­ku. Poruszające emo­cja­mi por­tre­ty, mi­mo iż nie au­ten­tycz­ne, a wy­sty­li­zo­wa­ne przez ar­tyst­kę, w pewnm sen­sie po­ka­zu­ją ludz­kie du­sze. Po pu­bli­ka­cji tych ka­drów, Rosjanka zo­sta­ła okrzyk­nię­ta tą, któ­ra po­tra­fi sfo­to­gra­fo­wać ludz­kie ma­rze­nia. Doceniona za zna­ko­mi­te sce­no­gra­fie i ja­kość tech­nicz­ną, a war­to do­dać, że ar­tyst­ka po­ru­sza się po róż­nych płasz­czy­znach fo­to­gra­fo­wa­nia.

W Bydgoszczy po­ka­za­ne zo­sta­ną pra­ce z cy­klu „Faraway Like Chad”. Wernisaż, jak na­pi­sa­li­śmy po­wy­żej, od­bę­dzie się 18 ma­ja o go­dzi­nie 20.00, zaś przed­pre­mie­ro­wo moż­na zo­ba­czyć te pra­ce dzień wcze­śniej, pod­czas Europejskiej Nocy Muzeów. – od go­dzi­ny 19.00 do 01.00. Ekspozycję oglą­dać bę­dzie moż­na w Galerii FARBIARNIA aż do 11 czerw­ca.

WSTĘP WOLNY!