Wystawa fotografii Zofii Nasierowskiej

nasierowska_jpg

Zaplanowana w ra­mach te­go­rocz­ne­go pro­jek­tu „F-torki” wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na prac Zofii Nasierowskiej-Majewskiej (ur.24.04.1938, zm. 3.10.2011), wy­bit­nej pol­skiej fo­to­gra­ficz­ki, spe­cja­li­zu­ją­cej się w fo­to­gra­fii por­tre­to­wej, to wy­jąt­ko­wa oka­zja do za­po­zna­nia się z jej twór­czo­ścią na wy­cią­gnię­cie rę­ki.

Zofia Nasierowska, od 1956 ro­ku człon­ki­ni Związku Polskich Artystów Fotografików, uho­no­ro­wa­na rów­nież ty­tu­łem „Artiste FIAP” nada­nym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej, za­czę­ła fo­to­gra­fo­wać w wie­ku sied­miu lat, a już ja­ko je­de­na­sto­lat­ka wzię­ła udział w swo­jej pierw­szej wy­sta­wie. Była uczen­ni­cą swo­je­go oj­ca, fo­to­gra­fa Eugeniusza Nasierowskiego. Później uczęsz­cza­ła do tech­ni­kum fo­to­tech­nicz­ne­go, szko­ły na­wią­zu­ją­cej w swej tra­dy­cji do Państwowej Szkoły Fotograficznej w Warszawie. W 1961 ro­ku ukoń­czy­ła Wydział Operatorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi.

Ma na kon­cie wy­sta­wy w kra­ju i za gra­ni­cą oraz wie­le pre­sti­żo­wych na­gród na mię­dzy­na­ro­do­wych wy­sta­wach, mię­dzy in­ny­mi w Budapeszcie, Karlowych Varach, Glasgow, Londynie, Sztokholmie. Zajmowała się fo­to­gra­fią kra­jo­bra­zów, ro­bi­ła re­por­ta­że, ale za­wsze naj­bar­dziej pa­sjo­no­wał ją por­tret. Wykonała wie­le zdjęć zna­nych lu­dzi ze świa­ta te­atru, fil­mu, sztu­ki i kul­tu­ry. W la­tach 60. i 70. XX w. fo­to­gra­fo­wa­ła się u niej du­ża część pol­skich ar­ty­stów i in­te­lek­tu­ali­stów stąd mó­wi się o niej „pol­ska Annie Leibovitz”. Wykonała por­tre­ty ta­kich ar­ty­stów jak Beata Tyszkiewicz, Krystyna Janda, Jerzy Kawalerowicz, Anna German, Roman Polański, Tadeusz Konwicki, Anna Jantar, Piotr Fronczewski, Gustaw Holoubek, Irena Jarocka, Irena Santor. W tym też cza­sie jej fo­to­gra­fie by­ły pu­bli­ko­wa­ne na wie­lu okład­kach ty­go­dni­ków: „Filmu”, „Ekranu”, „Zwierciadła”, „Przekroju” oraz „Kobiety i Życia”. Portrety w jej wy­ko­na­niu ce­cho­wa­ły za­wsze: sta­ran­ne oświe­tle­nie i od­po­wied­nie uję­cie mo­de­la, czę­sto nie­co ide­ali­zu­ją­ce czło­wie­ka sto­ją­ce­go przed obiek­ty­wem. Po trzy­dzie­stu pię­ciu la­tach pra­cy za­wo­do­wej, ze wzglę­du na cho­ro­bę oczu, prze­sta­ła fo­to­gra­fo­wać. Artystka zmar­ła 3 paź­dzier­ni­ka 2011 r. w Warszawie. Miesięcznik „Viva” zor­ga­ni­zo­wał po­śmiert­ną re­tro­spek­ty­wę prac ar­tyst­ki, któ­ra w 2012 ro­ku ob­je­cha­ła ta­kie mia­sta jak Warszawę, Łódź, Katowice i Kraków. Dzięki sta­ra­niom Fundacji „FARBIARNIA“Bydgoszcz do­łą­czy do te­go gro­na!

Chcąc upa­mięt­nić twór­czość Zofii Nasierowskiej, wer­ni­saż wy­sta­wy pla­nu­je­my na 3 paź­dzier­ni­ka, czy­li do­kład­nie w trze­cią rocz­ni­cę śmier­ci ar­tyst­ki. Proponowana wy­sta­wa bę­dzie oka­zją do ze­tknię­cia się z po­dzi­wia­ny­mi i wy­bit­ny­mi pra­ca­mi fo­to­graf­ki. Po wer­ni­sa­żu, pra­ce go­ścić bę­dą w Galerii FARBIARNIA jesz­cze przez po­nad dwa mie­sią­ce, pod­czas któ­rych moż­na bę­dzie bez­płat­nie zwie­dzić wy­sta­wę.

Wystawę moż­na zwie­dzać bez­płat­nie od po­nie­dział­ku do piąt­ku w go­dzi­nach od 9:00 do 17:00 oraz po wcze­śniej­szej re­zer­wa­cji te­le­fo­nicz­nej 508 732 871.

a już w śro­dę, 19 li­sto­pa­da o go­dzi­nie 19:00 za­pra­sza­my na spo­tka­nie z mę­żem zmar­łej ar­tyst­ki Reżyserem Januszem Majewskim oraz go­ść­mi fe­sti­wa­lu Camerimage!

 

Wystawa ob­ję­ta jest ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt współ­fi­nan­su­je Urząd Miasta Bydgoszczy.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

Międzynarodowy Festiwal Filmowy

.