Wystawa „Przy warsztacie. Miejsca pracy badaczek, działaczek, artystek”

 

13147467_1081330485280718_1314739481272299836_oWłasny po­kój – po­stu­lat Virginii Woolf, jak się ma do na­szych cza­sów? Zastanówmy się, jak wy­glą­da­ją miej­sca pra­cy ko­biet, ba­da­czek i ar­ty­stek, któ­re ten i in­ne po­stu­la­ty do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji prze­strze­ni ana­li­zu­ją w tek­stach i ob­ra­zach. To za­ska­ku­ją­ce – świat zmie­nił się tak bar­dzo, zy­ska­ły­śmy tak wie­le wol­no­ści, a na­dal osob­ne miej­sce pra­cy, wła­sne, od­ręb­ne, po­zo­sta­je czę­sto nie­speł­nio­ną po­trze­bą. Jeśli już je ma­my, kreu­je­my je na mia­rę wła­snych po­trzeb, zgod­nie z we­wnętrz­nym ryt­mem i po­rząd­kiem. Bardzo czę­sto na­sze biur­ka, warsz­ta­ty, pra­cow­nie sta­no­wią, pa­ra­dok­sal­nie, prze­strzeń szcze­gól­nie in­tym­ną, oso­bi­stą, nie­mal­że we­wnętrz­ną. I dla­te­go ma­ją po­ten­cjał eman­cy­pa­cyj­ny. Wyrażamy sie­bie nie przy to­a­let­kach – wy­sła­wia­my sie­bie przez pra­cę.

Wystawa pt. Przy warsz­ta­cie. Miejsca pra­cy ba­da­czek, dzia­ła­czek i ar­ty­stek po­ka­zu­je miej­sca na­szej za­wo­do­wej pra­cy: biur­ka, se­kre­ta­rzy­ki, sto­ły ku­chen­ne, sto­li­ki noc­ne, stol­ni­ce i od­po­wia­da na py­ta­nia: Jak je zdo­by­ły­śmy i kie­dy? Czy pa­nu­je na nich ład, czy twór­czy nie­ład? Na czym za­wie­sza­my wzrok, szu­ka­jąc in­spi­ra­cji, zgu­bio­nej my­śli, prze­rwa­ne­go wąt­ku? Czy to miej­sce w in­sty­tu­cji, czy w do­mu? Jakie są pro­por­cje mię­dzy prze­strze­nią wspól­ną a wła­sną w do­mach lu­dzi wol­nych za­wo­dów? Czy cy­fry­za­cja do­pro­wa­dzi­ła do wir­tu­ali­za­cji ga­bi­ne­tów i pra­cow­ni? Czy ko­bie­ty na­uki ma­ją dziś swo­je ga­bi­ne­ty, a ar­tyst­ki pra­cow­nie?.

Pomysł zro­dził się w na­szych gło­wach, kie­dy ja­ko ko­bie­ty doj­rza­łe we­szły­śmy w po­sia­da­nie wła­snych biu­rek, pierw­szych od cza­sów dzie­ciń­stwa. I kie­dy zo­ba­czy­ły­śmy ga­bi­ne­ty swo­ich na­szych ko­le­gów. Okazało się, że choć po­zor­nie szan­se na roz­wój ma­my ta­kie sa­me, biur­ka i warsz­ta­ty ko­biet to bar­dzo czę­sto miej­sca wplą­ta­ne w cha­os ży­cia do­mo­we­go, ro­dzin­ne­go. Albo z nie­go mo­zol­nie wy­od­ręb­nia­ne. Kiedy po­mysł za­kieł­ko­wał, za­ło­ży­ły­śmy na fa­ce­bo­oku gru­pę „Przy warsz­ta­cie. Miejsca pra­cy ba­da­czek, dzia­ła­czek, ar­ty­stek”.. Idea wy­sta­wy po­ja­wi­ła się już w pierw­szych go­dzi­nach, a w cią­gu kil­ku dni do­łą­czy­ło do niej sto kil­ka­dzie­siąt ko­biet! Wklejały zdję­cia biu­rek i pra­cow­ni, opi­sy­wa­ły je w kil­ku zda­niach – z du­mą i z czu­ło­ścią. Choć w ży­ciu za­wo­do­wym czę­sto ma­my ze so­bą kon­takt, dość ofi­cjal­ny i skon­wen­cjo­na­li­zo­wa­ny, na­gle ob­ja­wi­ły­śmy się so­bie na­wza­jem ja­ko ko­bie­ty i dziew­czy­ny. Powiedzenia „pi­sać na ko­la­nie”, „pi­sać do szu­fla­dy” zy­ska­ły no­we, za­ska­ku­ją­ce zna­cze­nia.

Nasze warsz­ta­ty, uję­te w ka­drze, uka­za­ły się ja­ko dzie­ła sztu­ki, ob­ra­zy do kon­tem­pla­cji, peł­ne zna­czeń, sym­bo­licz­ne. Porównania oka­za­ły się in­spi­ru­ją­ce i twór­cze. Zaczęłyśmy szu­kać zdjęć wiel­kich ko­biet – pi­sa­rek, my­śli­cie­lek, teo­re­ty­czek, ar­ty­stek – na któ­rych pre­zen­to­wa­ły swo­je prze­strze­nie pra­cy. Po ta­kich wir­tu­al­nych od­wie­dzi­nach, naj­czę­ściej prze­strze­ni moc­no pry­wat­nych, trud­no trzy­mać dy­stans. Łatwiej bu­do­wać bli­skość. I wspól­no­to­wość. Bardzo się od sie­bie róż­ni­my, wy­bie­ra­my róż­ne mo­de­le funk­cjo­no­wa­nia w świe­cie, wie­rzy­my w róż­ne spra­wy. Ale na­dal wzru­sza i wzmac­nia nas idea wspól­no­to­wo­ści. Dzielenie się ob­ra­zem prze­strze­ni tak oso­bi­stej, jak miej­sce pra­cy, za­glą­da­nie do warsz­ta­tów in­nych ko­biet, tak­że tę wspól­no­to­wość bu­du­je.

Wystawa: Przy warsz­ta­cie. Miejsca pra­cy ba­da­czek, dzia­ła­czek i ar­ty­stek.

Kuratorki: Karolina Kosińska, Monika Talarczyk-Gubała

Miejsce: Galeria Farbiarnia, ul. Pomorska 68a/1, wer­ni­saż 18.05.2016 godz. 19

Wystawa po­trwa do 24.06.2016

Version 2
pharatyk2

 

 

 

 

 


 

Unknown-150x150Farbiarnia-logo-male-biale-4-150x150

Wystawa dofinansowana przez Miasto Bydgoszcz w ramach projektu Wiosenne Laboratorium Fotografii