Wystawa pt. „Sprawozdanie z Raju” Katarzyny Gębarowskiej

okladkaW mi­to­lo­giach oraz re­li­giach kul­tur Wschodu i Zachodu od­naj­dzie­my wspól­ną, choć re­pre­zen­to­wa­ną na wie­le róż­nych spo­so­bów ideę ra­ju – kra­iny sprzed upad­ku, wysp szczę­śli­wych, Złotego Wieku, miej­sca ob­fi­to­ści, bra­ku przy­mu­su, na­pięć i konfliktów.Owe róż­no­rod­ne wy­obra­że­nia i zna­cze­nia ja­kie pro­jek­tu­je­my roz­my­śla­jąc o ra­ju po­sia­da­ją jed­nak punkt wspól­ny – myśl o ra­ju po­ja­wia się za­zwy­czaj w mo­men­cie utra­ty i wzma­ga tę­sk­no­tę za do­sko­na­ło­ścią, na róż­nych eta­pach roz­wo­ju kul­tu­ry bar­dzo róż­no­rod­nie ro­zu­mia­ną.

Wśród wie­lu moż­li­wych pro­jek­cji ra­ju pra­gnie­my urze­czy­wist­niać go w spo­sób es­te­tycz­ny. Mit na­tu­ry ja­ko pier­wot­nej głu­szy, ogro­du świa­ta, pra­daw­ne­go ra­ju czy ra­ju od­zy­ska­ne­go, za­czerp­nię­ty z teo­lo­gii chrze­ści­jań­skiej, na­tu­ry oglą­da­nej przede wszyst­kim oczy­ma wszyst­ko wie­dzą­ce­go Boga, a nie tyl­ko sa­my­mi oczy­ma lu­dzi, za­stą­pio­ny zo­stał „ład­nym”, pocz­tów­ko­wym, es­te­ty­zo­wa­nym wy­obra­że­niem nie-miejsca. Jak twier­dzi Baudrillard, zna­ki i ob­ra­zy uka­zu­ją­ce ów raj nie od­zwier­cie­dla­ją już głę­bo­kiej rze­czy­wi­sto­ści. Idea te­go czym był ory­gi­nał, zo­sta­ła nie­od­wra­cal­nie utra­co­na, po­nie­waż współ­cze­śnie co­raz czę­ściej przy­ro­da prze­obra­ża­na jest w obiekt go­to­wy do kon­sump­cji, w eg­zo­tycz­ną sce­ne­rię, kra­jo­braz, wi­do­czek, te­ren wy­po­czyn­ku, miej­sce do wzro­ko­wej kon­sump­cji, z któ­re­go lu­dzie i rze­czy go „za­kłó­ca­ją­ce” są usu­nię­te. Przyroda, prze­nie­sio­na do pry­wat­nej prze­strze­ni na­szych miesz­kań, prze­obra­ża się w swe­go ro­dza­ju spek­takl, raj wi­dzia­ny oczy­ma tu­ry­sty, w któ­rym wi­zu­al­ność do­mi­nu­je nad wszyst­ki­mi in­ny­mi sfe­ra­mi do­świad­cze­nia.

Nawiązujący do przed­sta­wio­nej przez Moore’a idei uto­pi­zmu pro­jekt pt.: Sprawozdanie z ra­ju, skła­da się z kil­ku­dzie­się­ciu ob­ra­zów fo­to­gra­ficz­nych przed­sta­wia­ją­cych pol­skie wnę­trza któ­rych wła­ści­cie­le na­wią­zu­ją bez­po­śred­nio do idei ra­ju. Jak stwier­dza Agnieszka Ługowska we wstę­pie do ka­ta­lo­gu, idea na­tu­ral­ne­go dą­że­nia do szczę­ścia jest wspól­na wszyst­kim lu­dziom, a pro­jekt uka­zu­je jej in­dy­wi­du­al­ne re­ali­za­cje w po­sta­ci ma­lo­wi­deł ścien­nych, pa­no­ra­micz­nych fo­to­ta­pet i in­nych cie­ka­wych aran­ża­cji. Sprawozdanie z ra­ju to fo­to­gra­ficz­ny esej w po­szu­ki­wa­niu ra­ju.

O wystawie w telewizji śniadaniowej!

telewizja

 

 

 

 

raj_layout_24_09_druk