wystawa PT. „Sztuka Matek” Fundacji MaMa 28 maja – 23 czerwca 2013

„SZTUKĘ MATEK” W GALERII „FARBIARNIA”, PRZY UL. POMORSKIEJ 68A/1

Matka – ma­lar­ka, pi­sar­ka, fo­to­graf­ka? Jak po­go­dzić pa­sję z ma­cie­rzyń­stwem, nie re­zy­gno­wać ze speł­nia­nia się i za­wo­do­wo, i twór­czo? Najlepiej za­py­tać o to szes­na­stu uta­len­to­wa­nych au­to­rek wy­sta­wy pt. „Sztuka Matek”. Prace z te­go zbio­ro­we­go pro­jek­tu za­gosz­czą w „Farbiarni” już 28 ma­ja, za­raz po Dniu Matki!

– Gdy zo­sta­łam mat­ką, kwe­stia po­dwój­nej toż­sa­mo­ści, za­czę­ła mnie bar­dzo uwie­rać, ale też cie­ka­wić. Chciałam prze­pra­co­wać w sztu­ce to by­cie i mat­ką, i ar­tyst­ką. I dziec­ko, i sztu­ka to coś, co ro­dzi się z be­be­chów. Coś co zaj­mu­je naj­głęb­sze po­kła­dy świa­do­mo­ści – mó­wi dr Patrycja Dołowy, wi­ce­pre­zes war­szaw­skiej Fundacji MaMa.

– Zaczęłam roz­ma­wiać z in­ny­mi ar­tyst­ka­mi i oka­za­ło się, że im też te­mat ma­cie­rzyń­stwa i sztu­ki nie jest ob­cy. Ale każ­da z nas ro­zu­mia­ła go na swój spo­sób. Zaprosiłyśmy ku­ra­tor­kę, też mat­kę, Katarzynę Haber – i tak się za­czę­ło – do­da­je ko­or­dy­na­tor­ka pro­jek­tu „Sztuka Matek”.

Wystawa skła­da się z prac fo­to­gra­ficz­nych, fo­to­in­sta­la­cji i gra­fik. Projekt ten miał na ce­lu od­da­nie gło­su sa­mym ar­tyst­kom, wy­klu­czo­nym ze śro­do­wisk twór­czych. Posłużyć przy­wró­ce­niu sztu­ce nie­obec­ne­go do­tąd ję­zy­ka matek-artystek.

– Mówimy o so­bie, swo­jej toż­sa­mo­ści. Wystawa uwi­dacz­nia wy­klu­cza­nie ma­cie­rzyń­stwa ze sfe­ry pu­blicz­nej ja­ko jej nie­przy­na­leż­ne­go. Obnaża kon­strukt, przy­pi­su­ją­cy ma­cie­rzyń­stwo do sfe­ry do­mo­wej i po­ka­zu­je, że pró­ba wyj­ścia po­za tę sfe­rę, jest od­bie­ra­na ja­ko eks­pan­sja, za­cho­wa­nie agre­syw­ne, coś nie­na­tu­ral­ne­go, fa­na­be­ria. Sztuka po­strze­ga­na jest przez pry­zmat pier­wiast­ków mę­skich. Twórczość, unie­sie­nia, we­na są przy­pi­sa­ne sztu­ce i męż­czy­znom. Zaś do­mo­we pie­le­sze, bez­pie­czeń­stwo, opie­kuń­czość, sta­łość, spo­kój utoż­sa­mia się z ko­bie­ta­mi i ma­cie­rzyń­stwem, jed­no­cze­śnie trak­tu­jąc je ja­ko za­prze­cze­nie te­go, co przy­pi­sa­ne jest sztu­ce – opo­wia­da dr Patrycja Dołowy z Fundacji MaMa.

We wstę­pie do ka­ta­lo­gu wy­sta­wy „Sztuka Matek”, Izabela Kowalczyk za­uwa­ża, że kobiety-artystki za­wsze two­rzą w prze­strze­ni „po­mię­dzy” – po­mię­dzy sztu­ką a do­mo­wy­mi obo­wiąz­ka­mi, po­mię­dzy by­ciem ar­tyst­ką a by­ciem mat­ką.

– Dla matki-artystki krzą­ta­ni­na wo­kół sztu­ki prze­pla­ta się z co­dzien­ną do­mo­wą krzą­ta­ni­ną. Staramy się przy­wró­cić waż­ność na­szej toż­sa­mo­ści, wejść z na­szym ma­cie­rzyń­stwem w sfe­rę ga­le­rii, sztu­ki wy­so­kiej – pod­kre­śla ko­or­dy­na­tor­ka pro­jek­tu „Sztuka Matek”.

Wystawa pier­wot­nie mia­ła za­go­ścić tyl­ko w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu, ale tak się spodo­ba­ła, że wi­dzie­li ją już tak­że miesz­kań­cy Łodzi, Olsztyna, Poznania i Kielc. Jak twór­czość Mam oce­nią byd­gosz­cza­nie? Dowiemy się już 28 ma­ja pod­czas wer­ni­sa­żu wy­sta­wy „Sztuka Matek” w byd­go­skiej ga­le­rii „Farbiarnia” przy ul. Pomorskiej 68A/1. Start: godz. 18.00, wstęp WOLNY. GRUPY ZORGANIZOWANE, chcą­ce zo­ba­czyć wy­sta­wę, PROSIMY O WCZEŚNIEJSZĄ REZERWACJĘ POD NR TEL. 512332992 LUB KONTAKT MAILOWY:justyna@farbiarnia.org

tekst – Justyna Król