Dariusz Bareya „Human’s light and shade” – wystawa fotografii

14962219_1251482551579061_1286585867_n

Human’s li­ght and sha­de, ludz­kie świa­tła i cie­nie, to ty­tuł wy­sta­wy i myśl to­wa­rzy­szą­ca au­to­ro­wi pod­czas ro­bie­nia zdjęć. Szuka on w lu­dziach świa­tła, któ­re mie­sza się bez­u­stan­nie i wy­mien­nie z „cie­niem”.

W tym cza­sie byd­go­ski fo­to­gra­fik Darek Bareya na­wią­zał wie­le oso­bi­stych kon­tak­tów i re­la­cji z bez­dom­ny­mi. Rozmawiał, zdo­by­wał za­ufa­nie, po­zna­wał ich pro­ble­my, do­bie­rał od­po­wied­nie oko­licz­no­ści do wy­ko­na­nia por­tre­tów, po­ma­gał w drob­nych spra­wach. Spędził z bez­dom­ny­mi set­ki go­dzin, cza­sa­mi ca­łe dni. Jest czę­stym by­wal­cem schro­ni­ska przy ul. Fordońskiej, ale spo­ro cza­su po­świę­cił tak­że na po­zna­nie śro­do­wi­ska bez­dom­nych nie ko­rzy­sta­ją­cych z noc­le­gow­ni. Prawdopodobnie nikt w Bydgoszczy – oczy­wi­ście po­za bez­dom­ny­mi i oso­ba­mi zaj­mu­ją­cy­mi się pro­ble­mem bez­dom­no­ści za­wo­do­wo – nie po­znał tak do­brze te­go śro­do­wi­ska jak on.

Ta bli­skość, więź po­zwo­li­ła mu stwo­rzyć wy­jąt­ko­we por­tre­ty wie­lu bez­dom­nych jak rów­nież in­nych lu­dzi. Są przej­mu­ją­ce, wzru­sza­ją­ce, po­bu­dza­ją­ce do re­flek­sji i współ­czu­cia. Z pew­no­ścią wy­wrą wpływ – emo­cjo­nal­ny i ar­ty­stycz­ny – na każ­de­go, kto je zo­ba­czy.

Darek Bareya Human’s li­ght and sha­de – wy­sta­wa fo­to­gra­fii

Wernisaż wy­sta­wy i spo­tka­nie au­tor­skie wraz z pro­mo­cją książ­ki Bezdomność po byd­go­sku 24 li­sto­pa­da o godz. 18:00

Miejsce: Galeria Farbiarnia ul. Pomorska 68a/1

Wystawa po­trwa od 24.11 do 2.12.2016

Czynna co­dzien­nie (oprócz nie­dzie­li) w go­dzi­nach 10:00-18:00