Farbiarnia zajęła 2 miejsce w konkursie na najlepszy szyld w Bydgoszczy!

Szyld Farbiarni

Drugie miej­sce w kon­kur­sie na naj­lep­szy szyld w Bydgoszczy!
Szyld „Farbiarni” otrzy­mał dru­gą na­gro­dę w kon­kur­sie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Urząd Miasta Bydgoszcz, dzię­ki swe­mu do­pra­co­wa­niu w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Zwrócono uwa­gę na sam kształt – for­mę se­ma­fo­ra, ale też wy­ko­na­nie szyl­du z de­li­kat­nych ku­tych ele­men­tów, co nada­ło mu lek­ko­ści. Doceniono też es­te­ty­kę pro­jek­tu gra­ficz­ne­go i je­go kla­sycz­ną wy­twor­ność szyl­du. Nie bez zna­cze­nia by­ło rów­nież do­pa­so­wa­nie tej re­kla­my do oto­cze­nia czer­wo­nych ce­gieł.

 

http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/galeria/opis/1740153,Najlepszy+szyld+w+Bydgoszczy+-+II+miejsce+Farbiarnia,galeria,4590081,id,t,tm,zid.html#.USShDwzZ-jI.facebook