Fotografia artystyczna

 

 

 • Portret dziec­ka w stu­dio
  Sesja zdję­cio­wa (mak­sy­mal­nie do 2 go­dzin) wraz z póź­niej­szą se­lek­cją i ob­rób­ką wy­ko­na­nych fo­to­gra­fii, 7 wy­bra­ny­mi od­bit­ka­mi w for­ma­cie 15×21 cm oraz pły­tą DVD z ko­pią naj­lep­szych ka­drów – 300 zło­tych
 • Portret dziec­ka w ple­ne­rze
  Sesja zdję­cio­wa (mak­sy­mal­nie do 2 go­dzin) wraz z póź­niej­szą se­lek­cją i ob­rób­ką wy­ko­na­nych fo­to­gra­fii, 7 wy­bra­ny­mi od­bit­ka­mi w for­ma­cie 15×21 cm oraz pły­tą DVD z ko­pią naj­lep­szych ka­drów – 500 zło­tych
 • Portret oso­by do­ro­słej w stu­dio
  Sesja zdję­cio­wa (mak­sy­mal­nie do 2 go­dzin) wraz z póź­niej­szą se­lek­cją i ob­rób­ką wy­ko­na­nych fo­to­gra­fii, 7 wy­bra­ny­mi od­bit­ka­mi w for­ma­cie 15×21 cm oraz pły­tą DVD z ko­pią naj­lep­szych ka­drów –300 zło­tych
 • Portret oso­by do­ro­słej w ple­ne­rze
  Sesja zdję­cio­wa (mak­sy­mal­nie do 2 go­dzin) wraz z póź­niej­szą se­lek­cją i ob­rób­ką wy­ko­na­nych fo­to­gra­fii, 7 wy­bra­ny­mi od­bit­ka­mi w for­ma­cie 15×21 cm oraz pły­tą DVD z ko­pią naj­lep­szych ka­drów – 500 zło­tych
 • Sesja ro­dzin­na
  Sesja zdję­cio­wa (mak­sy­mal­nie do 2 go­dzin) wraz z póź­niej­szą se­lek­cją i ob­rób­ką wy­ko­na­nych fo­to­gra­fii, 7 wy­bra­ny­mi od­bit­ka­mi w for­ma­cie 15×21 cm oraz pły­tą DVD z ko­pią naj­lep­szych ka­drów –500 zło­tych

Wybrane fo­to­gra­fie moż­na rów­nież wy­dru­ko­wać wiel­ko­for­ma­to­wo. Proponujemy sze­reg pro­fe­sjo­nal­nych pod­ło­ży:

Cennik wy­dru­ków wiel­ko­for­ma­to­wych

Wykonujemy wy­dru­ki na płót­nach wiel­ko­for­ma­to­wych, no­wą tech­no­lo­gia uzy­ska­nia koń­co­we­go efek­tu od­bi­tek przy uży­ciu plo­te­ra gwa­ran­tu­ją­ce­go ja­kość od­bit­ki przez 200 lat. Cennik za­war­ty w po­niż­szej ta­bel­ce.

Producent Rodzaj pod­ło­ża Nazwa pod­ło­ża Cena brut­to dru­ku z pod­ło­żem za m²
Canson FineArt Arches Aquarelle Rag 240g 324,50 PLN
Canson FineArt Arches Velin Museum Rag 250g 324,50 PLN
Canson FineArt B F K Rives 310g* 352,00 PLN
Canson FineArt Edition Etching Rag 310g 319,00 PLN
Canson FineArt Rag Photographique Duo 220g
Canson FineArt Rag Photographique 210g* 302,50 PLN
Canson FineArt Baryta Photographique 310g 220,00 PLN
Epson FineArt Traditional Photo Paper 330g 374,00 PLN
Hahnemuhle FineArt Photo Rag Baryta 315g 385,00 PLN
Innova FineArt FibaPrint White Matte 280g 297,00 PLN
Innova FineArt FibaPrint White Semi-Matte 300g 385,00 PLN
Innova FineArt FibaPrint White Warmtone Gloss 300g 385,00 PLN
Innova FineArt Rough Textured Matte 315g 302,50 PLN
Innova FineArt Smooth Cotton Duo Matte 225g
Innova FineArt Soft Textured Duo Matte 200g
Canson Foto PhotoSatin Premium RC 270g 176,00 PLN
Canson Foto PhotoGloss Premium RC 270g 176,00 PLN
Epson Foto Enhanced Matte Paper 194g 181,50 PLN
Tetenal Foto Photo Glossy Paper 272g 181,50 PLN
Tetenal Foto Photo Silk Paper 250g 192,50 PLN
Tetenal Foto Semi Matte Paper 240g 181,50 PLN
Canson Canvas Artist Canvas Water Resistant Matte 390g 302,50 PLN
Canson Canvas Museum Canvas Water Resistant Matte 440g 291,50 PLN
Epson Canvas PremierArt WaterResistant Canvas Satin 350g 368,50 PLN


Dla ko­ne­se­rów sztu­ki i mi­ło­śni­ków fo­to­gra­fii de­ko­ra­cyj­nej
ma­my też ca­łą ko­lek­cję pro­fe­sjo­nal­nych zdjęć ar­ty­stycz­nych na sprze­daż. Są to fo­to­gra­fie o roz­ma­itej te­ma­ty­ce, mię­dzy in­ny­mi por­tre­ty, ak­ty ko­bie­ce. Prace moż­na obej­rzeć co­dzien­nie, a ce­ny są zróż­ni­co­wa­ne – za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z na­szą ofer­tą na miej­scu – w ga­le­rii, przy ul. Pomorskiej 68A/1..