Fundacja

Fundacja FARBIARNIA dzia­ła w ob­sza­rze wie­lu aspek­tów kul­tu­ry i sztu­ki, czę­sto się­ga­jąc po me­dium fo­to­gra­fii w re­ali­za­cji swo­ich głów­nych ce­li: krze­wie­nia po­staw ar­ty­stycz­nych, es­te­tycz­nych, oby­wa­tel­skich, to­le­ran­cyj­nych i otwar­tych.

Fundacja ma na kon­cie licz­ne przed­się­wzię­cia wystawienniczo-warsztatowe peł­nią­ce waż­ną ro­lę w dia­lo­gu mię­dzy­po­ko­le­nio­wym i mię­dzy­kul­tu­ro­wym m.in. cykl wy­staw pt. “F-torki” (UM Bydgoszcz 2013 i 2014), pro­jekt “TWÓRCZE WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE” (Urząd Marszałkowski Toruń 2014), czy “FOTOGRAFOWIE 60 PLUS W CYBERPRZESTRZENI” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 2014).

Fundacja two­rzy pro­jek­ty am­bit­ne i in­no­wa­cyj­ne, kreu­jąc cie­ka­we zja­wi­ska w kul­tu­rze i sztu­ce, co do­ce­ni­ły licz­ne ko­mi­sje gran­to­we. Pomimo swo­je­go krót­kie­go sta­żu, fun­da­cji uda­ło się prze­pro­wa­dzić kil­ka istot­nych pro­jek­tów re­ali­zo­wa­nych z ad­mi­ni­stra­cją pu­blicz­ną. Warto wspo­mnieć choć­by pro­jekt pt. BALATON (UM Bydgoszcz, 2013) a tak­że je­go te­go­rocz­ną kon­ty­nu­ację pt. MRÓWKOWIEC (FIO, 2014). Oba pro­jek­ty prze­pro­wa­dza­ne w blo­ku z tzw. „wiel­kiej pły­ty“ w więk­szo­ści za­miesz­ka­nym przez se­nio­rów i stu­den­tów, sta­no­wią pró­bę po­ka­za­nia, że za­mknię­cie się w swo­im do­mu nie jest zna­kiem oso­bi­ste­go bez­pie­czeń­stwa, ale prze­ciw­nie, sym­bo­lem spo­łecz­ne­go roz­kła­du, któ­ry na­sze oso­bi­ste bez­pie­czeń­stwo sta­le po­mniej­sza. W 2013 ar­ty­kuł o BALATONIE, w tym o wy­sta­wie pt. “Duży po­kój” bił re­kor­dy po­pu­lar­no­ści w in­ter­ne­cie (po­nad mil­lion od­słon!) a je­go po­my­sło­daw­cy zo­sta­li za­pro­sze­ni do TVP2.

Fundacja FARBIARNIA to rów­nież Międzynarodowy Festiwal Miłośników Fotografii Analogowej Vintage Photo Festival. To przed­się­wzię­cie zro­dzo­ne z pa­sji do fo­to­gra­fii oraz głę­bo­kie­go prze­ko­na­nia o tym, że fo­to­gra­fia ana­lo­go­wa prze­ży­wa obec­nie re­ne­sans i ma ogrom­ny wpływ na kie­ru­nek roz­wo­ju fo­to­gra­fii cy­fro­wej.

Nawiązując do bo­ga­tych tra­dy­cji fo­to­gra­ficz­nych Bydgoszczy, po­sta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć pre­kur­sor­ski fe­sti­wal po­świę­co­ny fo­to­gra­fii ana­lo­go­wej, któ­ry bę­dzie nie tyl­ko pre­zen­to­wał pra­ce wy­bit­nych ar­ty­stów, two­rzą­cych w tech­ni­kach szla­chet­nych (mo­kry ko­lo­dion, po­la­ro­id itp.), ale tak­że współ­cze­snych twór­ców fo­to­gra­fii cy­fro­wej, na­wią­zu­ją­cych w swo­jej twór­czo­ści do fo­to­gra­fii ana­lo­go­wej (np. za po­mo­cą apli­ka­cji mo­bil­nych – Instagram). Taki wy­miar fe­sti­wa­lu przy­czy­ni się do dia­lo­gu mię­dzy­po­ko­le­nio­we­go. Uważamy rów­nież, że po­przez swo­ją ory­gi­nal­ną for­mu­łę zo­sta­nie do­strze­żo­ny przez wie­lu pa­sjo­na­tów fo­to­gra­fii, któ­rzy po­wo­li znu­że­ni są fak­tem, że „fo­to­gra­fia” jest wszę­dzie, a ilość nie prze­kła­da się na ja­kość.

Szczegóły na: vintagephotofestival.com oraz fa­ce­bo­oku Festiwalu.

Sprawozdanie me­ry­to­rycz­ne za rok 2014 r.

Farbiarnia plakat_comp Balaton-1

fotografowie-w-cyberprzestrzeni_net

WOLONTARIAT

Podejmij wy­zwa­nie! Zdobądź do­świad­cze­nie przy pro­mo­cji wy­da­rzeń kul­tu­ral­nych oraz pra­cy w no­wo­cze­snym stu­dio i ga­le­rii fo­to­gra­fii!

Pracownia Farbiarnia mie­ści się w sa­mym ser­cu mia­sta i jest tym dla fo­to­gra­fów czym ka­wiar­nia li­te­rac­ka dla pi­sa­rzy – na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem twór­czym – za­wie­ra­ją­cym w so­bie stu­dio fo­to­gra­ficz­ne, ga­le­rię, ka­wiar­nię wer­ni­sa­żo­wą, miej­sce warsz­ta­to­we i wy­daw­nic­two. To miej­sce gdzie moż­na spraw­dzić się na wie­lu płasz­czy­znach od­kry­wa­jąc przy tym swój po­ten­cjał. Jeśli więc in­te­re­su­jesz się fo­to­gra­fią, no­wy­mi me­dia­mi, sztu­ką lub sze­ro­ko po­ję­tą kul­tu­rą zgłoś się do nas.

Wolontariat obej­mu­je: dzia­ła­nia wystawiennicze/warsztatowe/promocyjne

Nie mu­sisz mieć do­świad­cze­nia w bran­ży fo­to­gra­ficz­nej wy­star­czą chę­ci i za­pał!

Jeśli chciał­byś włą­czyć się w dzia­ła­nia fun­da­cji na­pisz do nas: fundacja@farbiarnia.org

 

Kontakt tel. 508 732 871

ma­il: fundacja@farbiarnia.org

 

Dla dar­czyń­ców po­da­je­my nasz nu­mer kon­ta ban­ko­we­go:

nr kon­ta: 73 1750 1051 0000 0000 2120 6277

Fundacja FARBIARNIA
ul. Pomorska 68a/6
85-051, Bydgoszcz