O nas

Katarzyna Gębarowska

Fotografka, ku­ra­tor­ka wy­staw, ani­ma­tor­ka kul­tu­ry. Absolwentka Polskiego i Międzynarodowego Rynku Sztuki oraz Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej (PWSFTiT) w Łodzi oraz fi­lo­lo­gii an­giel­skiej i gen­der stu­dies na Uniwersytecie Humboldt w Berlinie. Fotografia jest jej naj­więk­szą ży­cio­wą pa­sją.

Jest też współ­au­tor­ką fil­mów do­ku­men­tal­nych i mi­ło­śnicz­ką po­zna­wa­nia no­wych kul­tur. Przez 8 lat miesz­ka­ła w Ameryce Północnej, Niemczech i na Bliskim Wschodzie. Jej fo­to­gra­fie by­ły po­ka­zy­wa­ne na wy­sta­wach in­dy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych w kra­ju i za gra­ni­cą zdo­by­wa­jąc waż­ne wy­róż­nie­nia. Stypendystka Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2014, 2015) i Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego (2014).

Stworzyła „Farbiarnię” – pra­cow­nię fo­to­gra­fii w swo­im ro­dzin­nym mie­ście Bydgoszczy. „Farbiarnia” jest tym dla fo­to­gra­fów czym ka­wiar­nia li­te­rac­ka dla pi­sa­rzy – na­tu­ral­nym śro­do­wi­skiem twór­czym – za­wie­ra­ją­cym w so­bie stu­dio fo­to­ga­ficz­ne, ga­le­rię, ka­wiar­nię wer­ni­sa­żo­wą, miej­sce warsz­ta­to­we i wy­daw­nic­two. Proces po­wsta­wa­nia Farbiarni znaj­dzie­cie tu …:)

PRASA O FARBIARNI:

Infolinia: 508732871

(co­dzien­nie w go­dzi­nach 8.00 – 21.00) lub wy­sy­ła­jąc ma­ila na ad­res pracownia@farbiarnia.org.