Barwy Indii – Kerala. Wyprawa Fotograficzna

PLENER FOTOGRAFICZNY SLOW MOTION DLA KOBIET – INDIE

Przepiękne kra­jo­bra­zy roz­le­wisk z plą­ta­ni­ną ka­na­łów, pal­my ko­ko­so­we prze­glą­da­ją­ce się w szma­rag­do­wej wo­dzie, piasz­czy­ste pla­że, ry­żo­we po­let­ka, plan­ta­cje ka­wy, her­ba­ty i ko­rzen­nych przy­praw. Indyjski stan Kerala sły­nie z uro­dzaj­nej zie­mi i naj­lep­sze­go pie­przu na świe­cie. Wyśmienita kuch­nia ofe­ru­je przy­go­dę sma­ków. W pro­gra­mie, nie­za­po­mnia­ny rejs po roz­le­wi­skach „Wenecji Wschodu”, po­kaz fa­scy­nu­ją­ce­go tań­ca ka­tha­ka­li, wi­zy­ta w par­ku na­ro­do­wym i pod­glą­da­nie eg­zo­tycz­nych zwie­rząt po­la pach­ną­ce przy­pra­wa­mi. To wszyst­ko two­rzy do­sko­na­łe oka­zje do ro­bie­nia pięk­nych i nie­po­wta­rzal­nych zdjęć.

Szczegółowy pro­gram:

1. Dzień – Warszawa – Cochin, 12.02

Przelot na tra­sie Warszawa – Cochin z prze­siad­ką w jed­nym z por­tów lot­ni­czych   oraz Mumbaju.

2. Dzień – Cochin, 13.02

Lądowanie w Cochin, trans­fer do ho­te­lu. Odpoczynek po po­dró­ży. W za­leż­no­ści od go­dzi­ny przy­lo­tu za­pla­nu­je­my so­bie resz­tę dnia. W mia­rę wol­ne­go cza­su uda­my się na zwie­dza­nie oko­li­cy .

3-6. Dzień, 14-17.02 Wypoczynek na raj­skich  pla­żach  wy­brze­ża Morza Arabskiego. Czas na warsz­ta­ty fo­to­gra­fii. Pobyt w ho­te­lu ulo­ko­wa­nym  nad mo­rzem, wśród da­ją­cych cień palm ko­ko­so­wych. Zieleń, tur­kus Morza Arabskiego – ide­al­ne wa­run­ki na od­po­czy­nek.
Czas wol­ny na pla­żo­wa­nie, od­po­czy­nek, za­bie­gi ay­ur­we­dy (opcjo­nal­nie).

Ośrodek Somatheeram po­ło­żo­ny jest przy pry­wat­nym od­cin­ku pla­ży Chowara. Do dys­po­zy­cji Gości jest ogród zio­ło­wy, aka­de­mia ay­ur­we­dycz­na, któ­rej spe­cjal­no­ścią są sta­ro­żyt­ne in­dyj­skie za­bie­gi me­dycz­ne oraz pro­gra­my kul­tu­ral­ne, ta­kie jak warsz­ta­ty z pro­jek­to­wa­nia wzo­rów ta­tu­aży hen­ną.

Ośrodek Somatheeram Ayuveda oto­czo­ny jest 6 hek­ta­ra­mi tro­pi­kal­nej zie­le­ni i po­ło­żo­ny jest 24,4 km od lot­ni­ska Thiruvananthapuram i 9 km od pla­ży Kovalam.

Pokoje miesz­czą się w nie­wiel­kich drew­nia­nych dom­kach z bal­ko­nem z wi­do­kiem na ogród lub mo­rze. W po­ko­jach znaj­du­je się ze­staw ko­sme­ty­ków.

Goście mo­gą ko­rzy­stać ze spo­koj­nej at­mos­fe­ry pod­czas za­jęć jo­gi lub wy­brać się na prze­jażdż­kę ka­ja­kiem po oko­li­cy. Na miej­scu do­stęp­ny jest też od­kry­ty ba­sen, si­łow­nia i bi­blio­te­ka.

W ośrod­ku znaj­du­je się re­stau­ra­cja, któ­ra za­pra­sza na tra­dy­cyj­ne da­nia z re­gio­nu Kerali, ay­ur­we­dyj­skie po­tra­wy we­ge­ta­riań­skie oraz in­ne da­nia zdro­wej kuch­ni. Do dys­po­zy­cji Gości jest też ca­ło­do­bo­wa ob­słu­ga po­ko­ju.

W trak­cie po­by­tu wy­bie­rze­my się zo­ba­czyć  po­bli­skie Świątynie oraz targ; moż­li­wość za­ku­pu pa­mią­tek i przy­praw.

7. Dzień – Allepey – rejs, 18.02

Jedną z naj­więk­szych atrak­cji Kerali są tzw. bac­kwa­ters, czy­li plą­ta­ni­na je­zior, ka­na­łów i la­gun za­nu­rzo­nych w tro­pi­kal­nej ro­ślin­no­ści. Obszar ten roz­cią­ga się na dłu­go­ści oko­ło 180 km od Kollam  na po­łu­dniu, po­przez Allepy aż po Cochi na pół­no­cy. Powolny rejs stat­kiem  wzdłuż ka­na­łów  i la­gun po­zwa­la się zre­lak­so­wać i cał­ko­wi­cie od­prę­żyć. Tego dnia do­cie­ra­my do Allepey, gdzie za­okrę­tu­je­my się do po­łu­dnia na sta­tek zwa­ny „ho­use­bo­at”. Stąd wy­rusz­my na nasz dwu­dnio­wy rejs. Nocleg na stat­ku.

8. Dzień – Rejs, 19.02

Kolejny dzień na wo­dzie. Rejsy po ka­na­łach i la­gu­nach re­ali­zo­wa­ne są stat­ka­mi zwa­ny­mi „ho­use­bo­at” o śred­niej dłu­go­ści 18 me­trów oraz sze­ro­ko­ści  5 me­trów, wy­ko­na­nych z drew­na i li­ści pal­mo­wych.  Łodzie te słu­ży­ły nie­gdyś kup­com do trans­por­tu swo­ich dóbr, obec­nie przy­sto­so­wa­ne do ru­chu tu­ry­stycz­ne­go sta­no­wią bar­dzo ma­low­ni­czy ele­ment kra­jo­bra­zu.

9. Dzień – Park Narodowy Periyar Wildlife Sanctuary, 20.02

Tego dnia koń­czy­my nasz dwu­dnio­wy rejs; sta­tek opusz­cza­my oko­ło 10 ra­no i uda­je­my się do Parku Narodowego Periyar oraz Rezerwatu Tygrysów.  W sa­mym ser­cu re­zer­wa­tu znaj­du­je się ma­low­ni­cze je­zio­ro utwo­rzo­ne sztucz­nie na sku­tek po­sta­wie­nia ta­my w 1895 r. Stanowi ono na­tu­ral­ny wo­do­pój dla za­miesz­ka­łej te­ren dzi­kiej zwie­rzy­ny. Przy wo­do­po­ju moż­na po­dej­rzeć mię­dzy in­ny­mi: sło­nie in­dyj­skie, dzi­ki, sam­ba­ry in­dyj­skie, kil­ka ga­tun­ków je­le­ni oraz ty­gry­sy. Szacuje się, że obec­nie na te­re­nie Parku Narodowego prze­by­wa oko­ło 40 sztuk ty­gry­sów. Osoby chęt­ne za­pra­sza­my na dwu­go­dzin­ny rejs ło­dzią po je­zio­rze. Zakwaterowanie w ho­te­lu na obrze­żach par­ku.

10. Dzień –  Cochin – Mumbai – Warszawa 21.02

Wczesny po­ran­ny trans­fer  na lot­ni­sko w Cochin i wy­lot do Polski.

11. Dzień  22.02

 Lądowanie w Warszawie, za­koń­cze­nie wy­pra­wy.

Cena : 5600 zł + 750 USD – oso­by, któ­re zgło­szą się na ple­ner do 30 wrze­śnia 2017 otrzy­ma­ją 500 zł zniż­ki!

Dopłata do po­ko­ju z kli­ma­ty­za­cją – 230 USD /5 nocy/os.

Podana ce­na za­wie­ra:

 • Przejazdy i trans­fe­ry bu­sem kli­ma­ty­zo­wa­nym zgod­nie z pro­gra­mem
 • Przelot z Warszawa- Mumbai – Warszawa
 • Przelot  Mumbai –Cochin – Mumbai
 • 5 noc­le­gów w Domkach – ho­tel 4 * po­ko­je 2 oso­bo­we z ła­zien­ka­mi i wia­tra­kiem
 • 5 śnia­dań w Hotelu.
 • 1 noc­leg nie da­le­ko Parku Narodowego  po­ko­je 2 oso­bo­we z wia­tra­kiem
 • Podczas dwu­dnio­we­go rej­su „Houseboat” 3 po­sił­ki w ce­nie (za­czy­na­my lun­chem, koń­czy­my śnia­da­niem wy­bra­ne na­po­je w ce­nie.
 • Zwiedzanie zgod­nie z pro­gra­mem,
 • 2 noc­le­gi pod­czas  rej­su „Houseboat” – łódź do dys­po­zy­cji gru­py  min.15 osób
 • Ubezpieczenie Kl, NW i ba­gaż  PZU
 • Opieka pi­lo­ta

Cena nie za­wie­ra :

 • Pozostałych po­sił­ków po­za wy­mie­nio­ny­mi.
 • Biletów wstę­pu do zwie­dza­nych obiek­tów
 • Zwyczajowych na­piw­ków
 • Wizy do Indii
 • Pośrednictwa wi­zo­we­go  – 50 zł
 • Pokój z kli­ma­ty­za­cją za do­pła­tą.

Prowadząca: Katarzyna Gębarowska – ab­sol­went­ka Fotografii Łódzkiej Szkoły Filmowej, do­świad­czo­na or­ga­ni­za­tor­ka kil­ku­dzie­się­ciu warsz­ta­tów i ple­ne­rów fo­to­gra­ficz­ny­ch dla ko­biet.

Opinie uczest­ni­czek ple­ne­rów SLOW MOTION:

„Wiele ra­do­ści i uśmie­chu, czy­li naj­lep­szy z moż­li­wy­ch spo­so­bów na od­re­ago­wa­nie co­dzien­ne­go tem­pa. W mo­ich wspo­mnie­nia­ch ten czas za­cho­wa­łam ja­ko nie­zwy­kły, pe­łen ko­bie­ce­go uro­ku i nie­za­po­mnia­nej życz­li­wo­ści. Raz jesz­cze dzię­ku­ję Wam wszyst­kim za te chwi­le i każ­dej z osob­na ży­czę wie­le po­myśl­no­ści” – tak wy­jazd wspo­mi­na Jadwiga.

„Ja ca­ły ty­dzień ży­łam ple­ne­rem! Tak dłu­go ka­to­wa­łam ca­łą ro­dzi­nę i zna­jo­my­ch zdję­cia­mi, że w koń­cu mąż zmie­nił mi ha­sło do kom­pa :) W po­nie­dzia­łek, po wy­jeź­dzie, ba­nan na­dal nie zni­kał mi z twa­rzy, więc moi współ­pra­cow­ni­cy nie do­wie­rza­li, że to by­ła wy­łącz­nie bab­ska im­pre­za. Było cu­dow­nie! Nie wiem jak do­cze­kam do przy­szłe­go ro­ku” – rela­cjo­nu­je swój po­wrót Agnieszka z Częstochowy.

                                                            Zapraszamy!

Wstęp

Warunki uczest­nic­twa

UMOWA-ZGŁOSZENIE do po­bra­nia

Program

Informacje prak­tycz­ne