Rzemiosło i sztuka. Bydgoskie pionierki fotografii zawodowej. Historia Johanny Basilius

„Rzemiosło i sztu­ka. Bydgoskie pio­nier­ki fo­to­gra­fii za­wo­do­wej. Historia Johanny Basilius” – wy­kład

Dotychczas w ra­mach wy­kła­dów pre­zen­tu­ją­cych wy­ni­ki sze­ro­ko za­kro­jo­nych ba­dań po­zna­li­śmy ży­cio­ry­sy kil­ku fo­to­gra­fek dzia­ła­ją­cych nie­gdyś na te­re­nie na­sze­go mia­sta.

Jeśli chce­cie po­znać lo­sy Johanny Basilius, jed­nej z pio­nie­rek fo­to­gra­fii za­wo­do­wej w Bydgoszczy, przyjdź­cie 24 kwiet­nia o godz. 19:00 na ko­lej­ne spo­tka­nie z cy­klu „Rzemiosło i sztu­ka. Bydgoskie pio­nier­ki fo­to­gra­fii za­wo­do­wej”.

Prowadzenie: Katarzyna Gębarowska

Wstęp wol­ny

 

Zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu miasta Bydgoszczy