Studio na wynajem

Oferujemy do wy­na­ję­cia stu­dio fo­to­gra­ficz­ne, któ­re jest wy­po­sa­żo­ne w naj­now­szy pro­fe­sjo­nal­ny sprzęt firm: Bowens, Lastolite, Manfrotto, Fomei, Canon, Apple. Studio po­sia­da po­nad­to za­ple­cze ga­stro­no­micz­ne (ba­rek, lo­dów­ka, express do ka­wy Dolce Gusto na kap­suł­ki), prze­stron­ną garderobę/charakteryzatornię, miej­sce warsz­ta­to­we na 12 osób (wy­po­sa­żo­ne w rzut­nik mar­ki Epson). Studio mie­ści się w kli­ma­tycz­nym od­re­stau­row­naym kom­plek­sie po­fa­bry­ko­wym z czer­wo­nej ce­gły, utrzy­ma­nym w sty­lu skan­dy­naw­skim, z ory­gi­nal­ny­mi drew­nia­ny­mi wspor­ni­ka­mi i do­mi­nu­ją­cej bie­li. Wysokość po­miesz­czeń to 3,60 m. Przed stu­diem znaj­du­je się dar­mo­wy pry­wat­ny par­king, a sa­mo stu­dio zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w cen­trum mia­sta, nie­da­le­ko Teatru Polskiego i słyn­nej uli­cy Cieszkowskiego.

Kontakt 508 732 871

CENNIK WYNAJMU STUDIA I WYPOŻYCZANIA OSPRZĘTU:

WYNAJEM STUDIA DLA FOTOGRAFÓW

Godzina pra­cy w stu­diu (mi­ni­mum 2 go­dzi­ny) 1 go­dzi­na 100,00 zł
Dzień pra­cy w stu­diu (8 go­dzin) 1 dzień 600,00 zł

SPRZĘT w ce­nie:

3 x BOWENS 1500 PRO z wen­ty­la­to­rem i płyn­ną re­gu­la­cją mo­cy od 1/1 do 1/128,
3 x sta­ty­wy oświe­tle­nio­we BOWENS
1 szt. re­flek­tor do pa­ra­so­la BOWENS
1 szt. pa­ra­sol srebrny/biały 115 cm BOWENS
1 szt. so­ft­box 60 x 80 cm BOWENS
1 szt. so­ft­box 100 x 100 cm BOWENS
1 szt. ze­staw czasz i ak­ce­so­riów do fo­to­gra­fii por­tre­to­wej
1 szt. pa­ra­sol srebrny/biały 90 cm
1 szt. na­miot bez­cie­nio­wy CUBELITE o wy­mia­rach 90cm x 90cm
2 szt. stu­dyj­ne lam­py świa­tła cią­głe­go StreamLite 33 flu­re­scent i StreamLite 53 flu­re­scent
1 szt. wen­ty­la­tor (na­dmuch po­wie­trza) FOMEI
1 szt. sys­tem za­wie­sze­nia teł na 6 teł ze ste­row­ni­kiem
5 szt. tła fo­to­gra­ficz­ne (kar­to­no­we: bia­łe, czar­ne, żół­te; ma­te­ria­ło­we STILLFONDO: błę­kit­ne, sza­re)

WYNAJEM STUDIA NA IMPREZY

Wynajem stu­dia na event (szko­le­nia, warsz­ta­ty, se­mi­na­ria, spo­tka­nia) 1 dzień 600 zł

WYNAJEM STUDIA NA WIECZÓR PANIEŃSKI

KOSZT 800 zł

  • Profesjonalna se­sja zdję­cio­wa (do 10 osób)
  • Obróbka i wy­druk zdjęć (ok. 20 zdjęć)
  • Reportaż fil­mo­wy z se­sji
  • Wypożyczenie do­dat­ków do se­sji
  • Możliwość pro­jek­cji fil­mu na du­żym ekra­nie
  • Miejsce na wa­sze za­ba­wy, kon­kur­sy, prze­ką­ski, na­po­je, peł­na swo­bo­da

szcze­gó­ły

OSPRZĘT DODATKOWY

Monitor pod­glą­do­wy LED Cinema Display Apple 24cal 1 dzień 50 zł

SPRZĘT CYFROWY CANON

Canon 5D Mark II – 21 Mp
(bo­dy, je­den do­wol­ny obiek­tyw, ba­te­ria, ła­do­war­ka, kar­ta 16 GB) 1 dzień 200 zł

Canon EF 85 f/1.2 USM 1 dzień 100 zł
Canon EF 70-200 f/2.8 L USM 1 dzień 100 zł
Canon EF 14 f/2.8 L USM 1 dzień 100 zł
Canon EF 24-105 f/4.0 L USM 1 dzień 100 zł

ZESTAWY OŚWIETLENIOWE DO WYNAJĘCIA POZA STUDIO

ce­ny za 8 go­dzin­ny dzień pra­cy 1 dzień 500 zł

Large Travel Pak II Kit BOWENS w du­żej tor­bie na kół­kach:
1 szt. ze­staw lamp stu­dyj­nych – 2 x BOWENS 1500PRO z wen­ty­la­to­rem i płyn­ną re­gu­la­cją mo­cy od 1/1 do 1/128,
2 szt. sta­ty­wy oświe­tle­nio­we BOWENS,
1 szt. re­flek­tor do pa­ra­so­la,
1 szt. pa­ra­sol srebrny/biały 115 cm,
1 szt. so­ft­box 100 x 100 cm,
1 szt. usztyw­nio­na tor­ba BW 1069 na lap­my,
2 szt. ża­rów­ki świa­tła mo­de­lu­ją­ce­go 500 W,
1 szt. prze­wód syn­chro i prze­wo­dy sie­cio­we

Ogólne za­sa­dy ko­rzy­sta­nia z wy­naj­mu:

1. Za czas roz­po­czę­cia naj­mu przyj­mu­je się czas usta­lo­ny te­le­fo­nicz­nie, li­stow­nie, ma­ilem i za­zna­czo­ny w umo­wie, a nie czas fak­tycz­ne­go naj­mu.
2. Jako go­dzi­nę do roz­li­czeń przyj­mu­je się każ­dą roz­po­czę­tą go­dzi­nę naj­mu.
3. Podany cen­nik obo­wią­zu­je w dni po­wsze­dnie od po­nie­dział­ku do so­bo­ty w go­dzi­nach otwar­cia stu­dia (9.00-19.00). W przy­pad­ku wy­naj­mu stu­dia w in­nych go­dzi­nach, badź w nie­dzie­le i świę­ta, Wynajmujący za­strze­ga so­bie pra­wo do do­li­cze­nia 25% ce­ny za każ­dą go­dzi­nę
4. Opłata za wy­na­jem na­stę­pu­je z gó­ry prze­le­wem bądź w dniu naj­mu przed roz­po­czę­ciem pra­cy w for­mie go­tów­ko­wej.
5. Najemca jest zo­bo­wią­za­ny po­zo­sta­wić stu­dio w sta­nie nie gor­szym niż za­stał, a tak­że po­zo­sta­wić po so­bie po­rzą­dek tj. wy­nieść śmie­ci, zmyć na­czy­nia, za­mieść pod­ło­gę, upo­rząd­ko­wać sprzęt fo­to­gra­ficz­ny itp. Za po­wyż­sze po­bie­ra­na bę­dzie kau­cja w wy­so­ko­ści 50 zł, któ­rą Najemca jest zo­bo­wią­za­ny uiścić w mo­men­cie pod­pi­sa­nia umo­wy. Najemca mo­że do­bro­wol­nie od­stą­pić od obo­wiąz­ku sprzą­ta­nia, jed­no­cze­śnie od­stę­pu­jąc od zwro­tu kau­cji. Zwrot kau­cji nie na­stą­pi w przy­pad­ku nie­do­peł­nie­nia obo­wiąz­ku po­sprzą­ta­nia.

Szczegółowe za­sa­dy wy­naj­mu stu­dia i sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go (do ścią­gnię­cia w for­mie pli­ku pdf.)

Umowa wy­naj­mu sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go Umowa wy­naj­mu stu­dia fo­to­gra­ficz­ne­go

Adres

ul. Pomorska 68A/1, 85-051 Bydgoszcz
zo­bacz do­jazd na ma­pie.