VIII SPOTKANIE Z HISTORIĄ U HOFFMANA

VIII SPOTKANIE Z HISTORIĄ U HOFFMANA

Po kwiet­nio­wym III Spotkaniu z Historią u Hoffmana nad­szedł czas na dru­gą od­sło­nę
opo­wie­ści o byd­go­skich fo­to­graf­kach prze­ło­mu XIX i XX wie­ku.

Serdecznie za­pra­sza­my na wy­kład sty­pen­dyst­ki Miasta Bydgoszczy – Katarzyny Gębarowskiej, któ­ra w piąt­ko­wy wie­czór – 16 grud­nia – opo­wie o wy­ni­kach swo­ich ba­dań
i przy­bli­ży hi­sto­rię byd­go­skich fo­tor­ga­fek: Marii Henner i Eleonory Szewc.

Organizatorem spo­tka­nia jest Pracownia Dziedzictwa Kulturowego
Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy.

Zrealizowano dzię­ki wspar­ciu fi­nan­so­we­mu Miasta Bydgoszczy.

Zapraszamy ser­decz­nie!

Salon Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy – pl. Kościeleckich 6
16 grud­nia 2016 r.
godz. 17.30