Autorski warsztat Jana Brykczyńskiego „Mój projekt fotograficzny”

1932652_825351920840479_4174368514756780850_oJEDYNA TAKA OKAZJA W BYDGOSZCZY – „Mój pro­jekt fo­to­gra­ficz­ny” Autorski warsz­tat Jana Brykczyńskiego, człon­ka gru­py SPUTNIK PHOTOS http://www.sputnikphotos.com/

Zapraszamy na warsz­ta­ty fo­to­gra­ficz­ne z au­to­rem zdjęć do cy­klu „Arnes” w Galerii Farbiarnia.

Warsztat bę­dzie po­świę­co­ny za­gad­nie­niom zwią­za­nym z pra­cą nad dłu­go­ter­mi­no­wy­mi do­ku­men­tal­ny­mi cy­kla­mi fo­to­gra­ficz­ny­mi. Porozmawiamy o za­in­te­re­so­wa­niach uczest­ni­ków i o te­ma­tach, któ­re chcie­li­by po­dej­mo­wać w pro­jek­tach fo­to­gra­ficz­nych. Będzie to rów­nież wy­jąt­ko­wa oka­zja do kon­sul­ta­cji swo­je­go port­fo­lio. Po warsz­ta­tach wer­ni­saż fo­to­gra­fii Jan Brykczynski z cy­klu „Arnes”.

W cza­sie warsz­ta­tu au­tor opo­wie mię­dzy in­ny­mi o:
• pro­ce­sie po­wsta­wa­nia prac od pierw­szych kon­cep­cji do ich pre­zen­ta­cji
• ewo­lu­cji ja­ką prze­szedł w swo­jej twór­czo­ści fo­to­gra­ficz­nej
• pra­cy w ko­lek­ty­wie Sputnik Photos i o za­le­tach dzia­ła­nia gru­po­we­go
• książ­kach fo­to­gra­ficz­nych ja­ko do­ce­lo­wym spo­so­bie pre­zen­ta­cji zdjęć

Wtorek (12.05.2015) godz. 16.30 – 19.30. Wstęp 30 zł

płat­ne na kon­to: 73 1750 1051 0000 0000 2120 6277 z do­pi­skiem „Jan Brykczyński warsz­ta­ty 12 ma­ja 2015”


za­pi­sy: tel.508 732 871
lub fundacja@farbiarnia.org
Liczba miejsc ogra­ni­czo­na !!!


http://www.janbrykczynski.com/

Zajęcia od­bę­dą się w Galerii i Pracowni Fotografii Artystycznej „Farbiarnia”, przy ul. Pomorskiej 68A/1.

Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Miasta Bydgoszczy w ra­mach pro­jek­tu „F-torki”