Apple Aperture

Rola współ­cze­sne­go fo­to­gra­fa ni­gdy nie koń­czy się na na­ci­śnię­ciu mi­gaw­ki – ob­rób­ka zdję­cia sta­ła się in­te­gral­nym ele­men­tem pro­ce­su fo­to­gra­fo­wa­nia. Pliki RAW, da­ją fo­to­gra­fo­wi ol­brzy­mie moż­li­wo­ści, ale jed­no­cze­śnie wy­ma­ga­ją od nie­go du­żej wie­dzy o mo­dy­fi­ko­wa­niu fo­to­gra­fii. Apple Aperture to kom­plek­so­we na­rzę­dzie do wy­wo­ły­wa­nia pli­ków, ob­rób­ki, se­lek­cji, opi­sy­wa­nia i za­rzą­dza­nia zdję­cia­mi. Wzorowany na nim Lightroom zdo­był wiel­ką po­pu­lar­ność, choć je­go moż­li­wo­ści nie są aż tak du­że jak pier­wo­wzo­ru.

warsztat_111

Cel Szkolenia:

„Farbiarnia” za­pra­sza na pro­fe­sjo­nal­ne warsz­ta­ty z Arturem Nykiem – fo­to­gra­fem re­kla­mo­wym i praw­dzi­wym pa­sjo­na­tem Apple Aperture! (www.arturnyk.pl, www.arturnyk.blogspot.com) Zobacz jak eks­pert w dzie­dzi­nie fo­to­gra­fii wy­ko­rzy­stu­je to na­rzę­dzie w co­dzien­nej pra­cy. Odkryj moż­li­wo­ści pro­gra­mu, któ­ry po­zwo­li Ci upo­rząd­ko­wać swo­je zbio­ry fo­to­gra­fii, przy­spie­szyć i ulep­szyć pra­cę zwią­za­ną z ob­rób­ką, a przede wszyst­kim od­kryć wiel­kie moż­li­wo­ści pli­ków RAW!

Do ko­go szko­le­nie jest kie­ro­wa­ne:

Nieważne czy je­steś fo­to­gra­fem za­wo­do­wym czy za­awan­so­wa­nym ama­to­rem, te warsz­ta­ty po­zwo­lą Ci na­uczyć się jak upo­rząd­ko­wać swo­je zbio­ry fo­to­gra­fii, przy­śpie­szyć i ulep­szyć pra­cę zwią­za­ną z ob­rób­ką, a przede wszyst­kim od­kryć wiel­kie moż­li­wo­ści pli­ków RAW.
Na warsz­ta­ty moż­na przyjść z wła­snym lap­to­pem i sa­me­mu na bie­żą­co pra­co­wać ze zdję­cia­mi.

W pro­gra­mie:

A. Zarządzanie zdję­cia­mi
1. Organizacja pra­cy w Aperture
2. Import i eks­port fo­to­gra­fii
3. Tworzenie bi­blio­tek i in­te­li­gent­nych ka­ta­lo­gów
4. Oznaczanie, fil­tro­wa­nie i wy­szu­ki­wa­nie zdjęć
5. Bezpieczne usu­wa­nie zdjęć
6. Sposoby wy­świe­tla­nia i po­rów­ny­wa­nie zdjęć
7. Współpraca z Facebookiem
8. Tworzenie i ak­tu­ali­za­cja ko­pii za­pa­so­wych
9. Rozpoznawanie twa­rzy
10. Stół świetl­ny czy­li świet­ny spo­sób na two­rze­nie ze­sta­wów zdjęć
11. Geotagowanie
B. Obróbka zdjęć
1. Wywoływanie pli­ku RAW ( a rów­nież TIFF i JPG )
– ba­lans bie­li
– eks­po­zy­cja
– od­zy­ski­wa­nie stra­co­nych szcze­gó­łów w bie­lach
– usta­wie­nia ko­lo­ru
– re­gu­la­cja kon­tra­stów, świa­teł i cie­ni
– pra­ca z mo­du­ła­mi Poziomy i Krzywe
– usu­wa­nie abe­ra­cji chro­ma­tycz­nych
– ka­dro­wa­nie
– pra­ca ze zdję­cia­mi czar­no bia­ły­mi
– to­no­wa­nie zdjęć
– ostrze­nie
– Pędzle czy­li na­rzę­dzie za któ­re po­ko­cha­cie Aperture :)
– usu­wa­nie szu­mów
– funk­cja wy­gła­dza­nia skó­ry
2. Presety czy­li wy­ślij swój spo­sób wy­wo­ła­nia zna­jo­me­mu
3. Kopiowanie usta­wień
4. Współpraca z Photoshopem
5. Stosowanie ze­wnętrz­nych wty­czekC. Funkcje do­dat­ko­we
1. Współpraca z apa­ra­ta­mi
2. Tworzenie fo­tok­sią­żek i pre­zen­ta­cji pdf
3. Pokazy slaj­dów
4. Tworzenie stron in­ter­ne­to­wych
warsztat_104 warsztat_109
Czas trwa­nia szko­le­nia: w go­dzi­nach 11-17

Koszt szko­le­nia:

390 zło­tych (w ce­nie obiad, ka­wa, oraz cer­ty­fi­kat po­świad­cza­ją­cy ukoń­cze­nie szko­le­nia). Na za­ję­cia naj­le­piej przyjść z wła­snym lap­to­pem, by na bie­żą­co pra­co­wać ze zdję­cia­mi.

Liczba miejsc ogra­ni­czo­na!!! Celem re­zer­wa­cji miej­sca na­le­ży wpła­cić za­licz­kę w wy­so­ko­ści 100 zł na kon­to Farbiarni:

Credit Agricole 66194010763073303900000000 po­da­jąc w ty­tu­le za­pła­ty „Apple Aperture warsz­ta­ty” oraz wy­słać ma­ila zgło­sze­nio­we­go na ad­res: wydawnictwo@farbiarnia.org

Pozostałą kwo­tę na­le­ży wpła­cić na kon­to Farbiarni na 10 dni przed warsz­ta­ta­mi. Brak wpła­ty ozna­cza re­zy­gna­cję z miej­sca i zwol­nie­nie miej­sca dla uczest­ni­ka z li­sty ocze­ku­ją­cych.