Fotografia w decoupage

Już 10 wrze­śnia (we wto­rek :), w go­dzi­nach 17.00-20.00, Fundacja „FARBIARNIA” za­pra­sza na szó­sty „F-torek” (spo­tka­nia na­wią­zu­ją­ce w roz­ma­ity spo­sób do fo­to­gra­fii). Tym ra­zem znów za­ser­wu­je­my coś dla fa­nów handmade’u – warsz­ta­ty pt. DECOUPAGE Z FOTOGRAFIĄ. Jak prze­no­sić zdję­cia na przed­mio­ty w tech­ni­ce de­co­upa­ge? Dowiecie się pod­czas ko­lej­ne­go spo­tka­nia z cy­klu „F-torki”, jak za­wsze w ga­le­rii „Farbiarnia”, przy ul. Pomorskiej 68a/1.

Warsztaty po­pro­wa­dzi Anna Orzechowska, byd­go­ska ma­lar­ka pa­sjo­nu­ją­ca się róż­ny­mi tech­ni­ka­mi rę­ko­dziel­ni­czy­mi. Wprowadzi ona uczest­ni­ków w ma­gicz­ny świat decoupage’u, łą­cząc tę nie­zwy­kłą tech­ni­kę ar­ty­stycz­ne­go po­sta­rza­nia przed­mio­tów – z fo­to­gra­fią. Na uro­cze pu­deł­ka o róż­nych kształ­tach ( świet­ne na dro­bia­zgi bądź bi­żu­te­rię – po ozdo­bie­niu zna­ko­mi­te na pre­zent dla ko­goś bli­skie­go) na­no­szo­ne bę­dą przy­nie­sio­ne fo­to­gra­fie – zdję­cia wła­sne lub te do­stęp­ne w sie­ci, któ­rych chcie­li­by­śmy użyć. Ważne, aby zo­sta­ły one wy­dru­ko­wa­ne w for­ma­cie zbli­żo­nym do 10×15 cm, na la­se­ro­wej dru­kar­ce (wy­dru­ki atra­men­to­we się nie na­da­ją!). Na warsz­ta­ty na­le­ży za­brać ze so­bą je­dy­nie te kil­ka zdjęć, któ­re chce­my wy­ko­rzy­stać oraz pre­cy­zyj­nie tną­ce no­życz­ki. Wszystkie po­zo­sta­łe ma­te­ria­ły za­pew­nia­my w ce­nie wstę­pu, a ten jak za­wsze za je­dy­ne 25 zło­tych, dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu „F-torki” przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

ZAPRASZAMY!

Zapisy ma­ilo­wo: justyna@ farbiarnia.org lub te­le­fo­nicz­nie: 533082090

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

Tekst: Justyna Król

Projekt współ­fi­nan­su­je: