Historia kreatywna – Fotograficzne półkolonie dla dzieci i młodzieży

plakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Historia kre­atyw­na – fo­to­gra­ficz­ne pół­ko­lo­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży” to bez­płat­ne warsz­ta­ty dla mło­dych pa­sjo­na­tów fo­to­gra­fii, chcą­cych po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę nie tyl­ko z za­kre­su fo­to­gra­fii, ale tak­że hi­sto­rii, sztu­ki oraz es­te­ty­ki ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem lo­kal­ne­go i kra­jo­we­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go. W pro­gra­mie warsz­ta­ty z ob­rób­ki sta­rych zdjęć, wy­ciecz­ka do mu­zeum, spo­tka­nia z twór­ca­mi i mnó­stwo kre­atyw­nej pra­cy twór­czej

DLA KOGO?
dzie­ci i mło­dzież w wie­ku 13 – 19 lat

KIEDY?
17 – 22.08.2015 r.
co­dzien­nie od 9:00 do 16:00

GDZIE?
Pracownia i Galeria Fotografii Artystycznej „Farbiarnia”
ul. Pomorska 68a/1 (w bra­mie)

Efekty warsz­ta­tów zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne już we wrze­śniu w ra­mach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Więcej in­for­ma­cji pod nu­me­rem te­le­fo­nu: 508 732 871
Warsztaty są bez­płat­ne. Obowiązuje ko­lej­ność zgło­szeń.

za­pi­sy:
tel.508 732 871
ma­il: fundacja@farbiarnia.org

Projekt do­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Miasta Bydgoszczy.