Fotografowie 60+ w cyberprzestrzeni zostań jednym z nich!

fotografowie-w-cyberprzestrzeni_2

Chcesz roz­wi­jać swo­je za­mi­ło­wa­nie do fo­to­gra­fii lub po pro­stu na­uczyć się spraw­nie wy­ko­rzy­sty­wać dzi­siej­sze moż­li­wo­ści w tej dzie­dzi­nie?

ZAPISZ SIĘ NA WARSZTATY na dru­gą edy­cję za­jęć z fo­to­gra­fii cy­fro­wej i no­wo­cze­snej ko­mu­ni­ka­cji skie­ro­wa­ne do gru­py wie­ko­wej 60 plus!

Uczestnicy pro­jek­tu “Fotografowie 60 plus w cy­ber­prze­strze­ni” bę­dą się uczyć pod okiem wy­so­ko wy­spe­cja­li­zo­wa­nej ka­dry.

BEZPŁATNE ZAJĘCIA w no­wo­cze­snym stu­dio fo­to­gra­fii po­mo­gą Ci zro­zu­mieć jak dzia­ła­ją dzi­siej­sze me­dia. Dowiesz się jak wy­ko­rzy­sty­wać no­we tech­no­lo­gie, w tym moż­li­wo­ści apa­ra­tów cy­fro­wych, te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych i ta­ble­tów, w po­łą­cze­niu z Internetem!

Przyłącz się i Ty – spo­tka­nia od­by­wać się bę­dą we wrze­śniu, paź­dzier­ni­ku, li­sto­pa­dzie i grud­niu, w byd­go­skiej Pracowni Fotografii Artystycznej FARBIARNIA, przy ul. Pomorskiej 68A/1. Pierwsze warsz­ta­ty już 15 wrze­śnia -za­pi­sy trwa­ją!

Na za­koń­cze­nie warsz­ta­tów pla­no­wa­ne jest stwo­rze­nie przez fo­to­gra­fu­ją­cych se­nio­rów au­tor­skich mi­ni ga­le­rii sztu­ki w cy­ber­prze­strze­ni a tak­że po­ka­za­nie naj­cie­kaw­szych zdjęć au­tor­stwa uczest­ni­ków w ga­le­rii fo­to­gra­fii FARBIARNIA.

Udział w warsz­ta­tach jest BEZPŁATNY!

Zapisz się ma­ilo­wo: fundacja@farbiarnia.org

lub te­le­fo­nicz­nie:

tel. 508 732 871

Zobacz nas na ma­pie!

Szczegółowy ter­mi­narz znaj­du­je się na ulot­ce!ulotka_rewers

 

Zdjęcia z ostatnich warsztatów

ZAPRASZAMY!

Fundacja FARBIARNIA

Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny ze środ­ków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ra­mach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na la­ta 2014-2020.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Fundacja "FARBIARNIA"

Fundacja „FARBIARNIA”

logockb

Kujawsko – Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy