Kolaż fotograficzny

Już w naj­bliż­szy wto­rek ostat­nie warsz­ta­to­we spo­tka­nie w „Farbiarni”, w ra­mach pro­jek­tu
„F-torki” Fundacji „fAR­BIAR­NIA”.

Jak za­wsze bę­dzie cie­ka­wie. A przy­da­dzą się: dy­stans do sie­bie, żart i iro­nia oraz nie­skrę­po­wa­na ni­czym wy­obraź­nia, gdyż tym ra­zem za­pra­szam na warsz­ta­ty, pod­czas któ­rych na blejt­ra­mie każ­dy uczest­nik do­ko­na ko­la­żo­wej me­ta­mor­fo­zy, z przy­mru­że­niem oka. – To naj­bar­dziej bez­piecz­na for­ma te­sto­wa­nia zmian swo­je­go wi­ze­run­ku. Przyjdź, po­baw się, uśmiech­nij do sie­bie – prze­ko­nu­je pro­wa­dzą­ca, Anna Chudzik-Pawlik, z wy­kształ­ce­nia cha­rak­te­ry­za­tor­ka teatralno-filmowa, pa­sja­mi upra­wia wsze­la­kie sztu­ki ar­ty­stycz­ne i rę­ko­dziel­ni­cze, spe­cja­li­zu­jąc się w ko­la­żu, ilu­stra­cji, bo­ok­bin­din­gu i scrap­bo­okin­gu. Od kil­ku lat pro­wa­dzi warsz­ta­ty, pre­zen­tu­je ko­la­że na wy­sta­wach zbio­ro­wych i in­dy­wi­du­al­nych, wciąż pod­no­sząc kwa­li­fi­ka­cje two­rzy no­we pra­ce w ulu­bio­nych tech­ni­kach. Od paź­dzier­ni­ka pro­wa­dzi sa­mo­dziel­ną pra­cow­nię sztuk róż­nych Manufabricum. Tworzy i warsz­ta­tu­je z pa­sją za­ra­ża­jąc we­wnętrz­ną ener­gią po­ma­ga wy­do­być ukry­te ta­len­ty, twór­czo po­bu­dza. Strona ar­tyst­ki: http://wolfann.blogspot.com/

To wła­śnie Anna Chudzik – Pawlik po­pro­wa­dzi nie­zwy­kłe warsz­ta­ty z ko­la­żu tra­dy­cyj­ne­go w ga­le­rii „Farbiarnia”. O swo­ich za­ję­ciach opo­wia­da:

– Ile ra­zy chcia­łaś coś zmie­nić w swo­jej fi­gu­rze, do­dać lub od­jąć ki­lo­gra­my, ra­dy­kal­nie zmie­nić ko­lor wło­sów, stać się choć na chwi­lę gwiaz­dą lub upodob­nić się do ko­goś ze srebr­ne­go ekra­nu, al­bo po­wę­dro­wać w kra­inę wy­obraź­ni i sur­re­ali­stycz­nie do­pra­wić so­bie ry­bi ogon? Potrzebujesz zmian i masz ocho­tę na za­ba­wę ze swo­im wi­ze­run­kiem? Bez zbęd­nych ogra­ni­czeń , du­żych na­kła­dów fi­nan­so­wych , przy po­mo­cy no­ży­czek, kle­ju oraz ko­lo­ro­wych ma­ga­zy­nów i in­nych do­dat­ków mo­żesz już dziś się od­mie­nić.

Anna Chudzik-Pawlik przy­je­dzie do Bydgoszczy, ze sto­li­cy, już w naj­bliż­szy wto­rek, warsz­ta­ty po­trwa­ją tra­dy­cyj­nie od 17.00 do 20.00, a wstęp wy­no­si 25 zł, dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu „F-torki” przez Urząd Miasta Bydgoszczy. Liczba miejsc jest li­mi­to­wa­na, ze wzglę­du na miej­sce warsz­ta­to­we, po­trzeb­ne do pra­cy.

– Nie za­sta­na­wiaj się zbyt dłu­go – przy­nieś ze so­bą fo­to­gra­fię swo­ją ( al­bo osoby-ób/, pu­pi­la), na któ­rej chcesz pra­co­wać lub kil­ka – po­mo­gę Ci wy­brać od­po­wied­nią. Inne po­trzeb­ne ma­te­ria­ły za­pew­niam na warsz­ta­cie. Gotowa pra­ca jest wła­sno­ścią uczest­ni­ka! – pod­kre­śla pro­wa­dzą­ca.

UWAGA! Wstęp WOLNY dla uczniów szkół pla­stycz­nych, po wcze­śniej­szej re­zer­wa­cji miej­sca

KONTAKT i ZAPISY: justyna@farbiarnia.org oraz tel.533082090

Tekst: Justyna Król

Projekt współ­fi­nan­su­je: