Międzypokoleniowe warsztaty scrapbookingu

warsztaty_seniorzy_bydgoszczFundacja „FARBIARNIA”
za­pra­sza na BEZPŁATNE MIĘDZYPOKOLENIOWE WARSZTATY two­rze­nia drze­wa ge­ne­alo­gicz­ne­go po­łą­czo­ne z se­sją zdję­cio­wą!

Babciu! Dziadku! Przyłącz się do nas! Przyprowadź Wnuka/Wnuczkę do „Farbiarni” by ra­zem z na­mi prze­żyć po­dróż w cza­sie. Opowiedz o swo­jej ro­dzi­nie, two­rząc drze­wo ge­ne­alo­gicz­ne me­to­dą scrap­bo­okin­gu.

Scrapbooking to wy­wo­dzą­cy się z ame­ry­kań­skich prac ręcz­nych kie­ru­nek rę­ko­dziel­ni­czy, któ­ry ko­cha­ją lu­dzie na ca­łym świe­cie. „Scrapbook“ zna­czy ty­le co al­bum fo­to­gra­ficz­ny, z ręcz­nie ozda­bia­ną okład­ką, daw­niej głów­nie ko­lo­ro­wym pa­pie­rem. Obecnie w ob­rę­bie tej tech­ni­ki wy­ko­rzy­stu­je się ma­sę in­nych ma­te­ria­łów – gu­zicz­ków, ta­sie­mek, ko­ro­nek, ko­kar­dek, ćwie­ków i in­nych ozdób pa­sman­te­ryj­nych, a tak­że stem­pli, cy­fro­wych na­dru­ków, spe­cjal­nych dziur­ka­czy, prosz­ków i pły­nów zmie­nia­ją­cych struk­tu­rę pa­pie­ru. Tak po­wsta­ją nie­po­wta­rzal­ne kart­ki oko­licz­no­ścio­we, ram­ki czy al­bu­my do zdjęć.

Na warsz­ta­ty wy­star­czy za­brać: no­życz­ki i zdję­cia ro­dzin­ne – od­bit­ki lub naj­le­piej ich kse­ro­ko­pie, by nie nisz­czyć ory­gi­na­łów. Mile wi­dzia­ne sta­re al­bu­my, peł­ne ar­chi­wal­nych fo­to­gra­fii, któ­re bę­dą in­spi­ra­cją do re­flek­sji nad hi­sto­rią ro­dzi­ny i bodź­cem do ocie­ple­nia wię­zi z do­ra­sta­ją­cym po­ko­le­niem.

Każda z par uczest­ni­czą­cych w warsz­ta­tach bę­dzie mia­ła wy­ko­na­ną pa­miąt­ko­wą fo­to­gra­fię w pro­fe­sjo­nal­nym stu­dio. Zaś po­wsta­łe pod­czas warsz­ta­tów drze­wa ge­ne­alo­gicz­ne wy­sta­wio­ne zo­sta­ną w ga­le­rii.

Pierwszego dnia za­pra­sza­my na wy­kład na te­mat hi­sto­rii fo­to­gra­fii, po­łą­czo­ny ze spo­tka­niem or­ga­ni­za­cyj­nym. Drugiego dnia od­bę­dą się za­ję­cia rę­ko­dziel­ni­cze (scrap­bo­oking), pod­czas któ­rych po­wsta­ną drze­wa ge­ne­alo­gicz­ne. Trzecie spo­tka­nie prze­nie­sie nas w świat no­wych me­diów.

W dniach 29 – 31.05.2014

ZAPISY: Agata, tel. 601 289 911 lub pracownia@farbiarnia.org

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!