Warsztaty fotografii portretowej

10155267_727491547331282_5100670530896584243_nNiezwykłe warsz­ta­ty dla ama­to­rów i pa­sjo­na­tów fo­to­gra­fii już w grud­niu. Poznaj ta­jem­ni­ce warsz­ta­tu Zofii Nasierowskiej!

Zapraszamy współ­cze­snych fo­to­gra­fów i ama­to­rów fo­to­gra­fii do za­po­zna­nia się z wa­run­ka­mi pra­cy na ma­te­ria­łach ana­lo­go­wych w stu­dio z oświe­tle­niem ża­ro­wym.

Warsztaty bę­dą po­le­ga­ły na wła­sno­ręcz­nym spor­tre­to­wa­niu wy­bra­nej oso­by w tech­ni­ce ana­lo­go­wej z wy­wo­ła­niem czarno-białej bło­ny zwo­jo­wej. Następnie uczest­ni­cy za­po­zna­ją się z tech­ni­ka­mi jak ta­ką bło­nę wy­wo­łać, ze­ska­no­wać i pod­dać edy­cji cy­fro­wej.

Serdecznie za­pra­sza­my do udzia­łu w warsz­ta­tach w dniach 10 -11.12.2014 r.

Szczegółowy har­mo­no­gram:

10.12.2014

10:00-12:00 Zajęcia wpro­wa­dza­ją­ce w tech­ni­kę fo­to­gra­fii Zofii Nasierowskiej
12:00-12:30 Przerwa na ka­wę
12:30-18:30 Indywidualne se­sje zdję­cio­we (30 mi­nut na pa­rę). Uczestnicy ma­ją moż­li­wość fo­to­gra­fo­wa­nia sie­bie na wza­jem, sko­rzy­sta­nia z do­stęp­nej na miej­scu mo­del­ki lub przy­pro­wa­dzić wła­sne­go modela/modelki.

11.12.2014

10:00-16:00 Wywoływanie, su­sze­nie, ska­no­wa­nie i oma­wia­nie pra­cy twór­czej

koszt uczest­nic­twa – 30 zł

za­pi­sy:
fundacja@farbiarnia.org
tel. 508 732 871

W ce­lu re­zer­wa­cji miej­sca na warsz­ta­tach pro­si­my o uisz­cze­nie opła­ty 30 zł na kon­to:
nr kon­ta: 73 1750 1051 0000 0000 2120 6277

Fundacja „FARBIARNIA”
ul. Pomorska 68a/6
85-051, Bydgoszcz

Zajęcia od­bę­dą się w Galerii i Pracowni Fotografii Artystycznej „Farbiarnia”, przy ul. Pomorskiej 68A/1.

Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Urząd Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy