Warsztaty fotografii z „Kuchnią Agaty”

Fundacja „FARBIARNIA”, w ra­mach cy­klu „F-torki”, za­pra­sza na ko­lej­ny warsz­ta­to­wy kęs fo­to­gra­fii, po­da­ny na ta­le­rzu (do­słow­nie!) przez Agatę Jędraszczak, któ­ra zdra­dzi uczest­ni­kom jak wy­glą­da fo­to­gra­fo­wa­nie od kuch­ni… Zdjęcia po­traw w jej wy­da­niu ku­szą pod­nie­bie­nia se­tek in­ter­nau­tów – do­wiedz się, w czym tkwi se­kret fo­to­gra­fii ku­li­nar­nych słyn­ne­go blo­ga KUCHNIA AGATY!

WARSZTATY z za­kre­su FOTOGRAFIA KULINARNA od­bę­dą się w ga­le­rii FARBIARNIA, przy ul. Pomorskiej 68A/1 17 wrze­śnia 2013, jak za­wsze we wto­rek, w go­dzi­nach 17.00-20.00 WSTĘP – tyl­ko 25 zł, dzię­ki do­fi­nan­so­wa­niu pro­jek­tu „F-torki” przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

*Studenci i ucznio­wie kie­run­ków ga­stro­no­micz­nych WSTĘP WOLNY!

WAŻNE! Uczestnicy, pod skrzy­dła­mi eks­pert­ki, przy­go­tu­ją do sfo­to­gra­fo­wa­nia wła­sne kom­po­zy­cje ku­li­nar­ne, któ­re na koń­cu zo­sta­ną tak­że skosz­to­wa­ne :) Proponujemy za­brać wła­sne apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne, by uczyć się two­rzyć i za­trzy­my­wać te sma­ko­wi­te ka­dry, rów­nież uży­wa­jąc wła­sne­go sprzę­tu.

WPADNIJ NA WARSZTATY! za­pi­sy: justyna@ farbiarnia.org lub tel. 533082090

Tekst: Justyna Król

Projekt współ­fi­nan­su­je: