Warsztaty fotografii mobilnej

Fotografowanie te­le­fo­nem lub ta­ble­tem mo­że być nie tyl­ko wy­god­ne i fa­scy­nu­ją­ce, ale też pro­fe­sjo­na­le – te nie­wiel­kie urzą­dze­nia bio­rą dziś na swo­je „bar­ki” tak wie­le pre­cy­zyj­nych funk­cji, że wie­lu ce­nio­nych fo­to­gra­fów, re­por­te­rów, dzien­ni­ka­rzy z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­stu­je je w swo­jej pra­cy, ro­biąc do­sko­na­łe fo­to­gra­fie! Dlatego za­pra­sza­my do Farbiarni na warsz­ta­ty fo­to­gra­fii mo­bil­nej! Poprowadzi je u nas pa­sjo­nat ta­kich roz­wią­zań – Marek Hofman, ar­ty­sta, pe­da­gog i mu­zyk bie­gle po­ru­sza­ją­cy się w świe­cie cy­fro­wej fo­to­gra­fii i róż­nych ka­te­go­rii. Jednocześnie zna­ko­mi­ty por­tre­ci­sta świa­ta mu­zycz­ne­go (licz­ne pu­bli­ka­cje rów­nież za gra­ni­cą), na­le­żą­cy do gro­na naj­lep­szych w Polsce.

Pierwsza edy­cja prze­zna­czo­na bę­dzie głów­nie dla użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń fir­my Apple, a nie­zbęd­ne urzą­dze­nia, by wziąć udział to:

iPho­ne (wer­sje 3GS, 4, 4S i 5)
iPad (przy wer­sji „1” tyl­ko ob­rób­ka)
iPad mi­ni
iPod

W przy­pad­ku, gdy uczest­nik po­sia­da urzą­dze­nie in­nej fir­my nie gwa­ran­tu­je­my kom­pa­ty­bil­no­ści i wspar­cia w opro­gra­mo­wa­niu. Istnieje jed­nak na ryn­ku gru­pa pro­gra­mów do fo­to­gra­fii, któ­re wy­stę­pu­ją za­rów­no w wer­sji na Androida i iOS.

Ograniczenie tyl­ko do tych urzą­dzeń uwa­run­ko­wa­ne jest wy­łącz­nie do­stęp­no­ścią opro­gra­mo­wa­nia do wy­ko­na­nia i edy­cji fo­to­gra­fii. Wskazane jest, aby opro­gra­mo­wa­nie sys­te­mo­we by­ło jak naj­now­sze – zak­tu­ali­zo­wa­ne.

Ogólna te­ma­ty­ka za­jęć:

– szko­le­nie z ob­słu­gi te­le­fo­nu i do­myśl­ne­go opro­gra­mo­wa­nia fo­to
– opa­no­wa­nie umie­jęt­no­ści po­praw­nie na­świe­tlo­nych i nie­po­ru­szo­nych zdjęć
– po­kaz naj­waż­niej­szych na­rzę­dzi do kre­atyw­ne­go fo­to­gra­fo­wa­nia
– pod­sta­wy kom­po­zy­cji zdję­cia
– wy­ko­na­nie fo­to­gra­fii w te­re­nie oraz w stu­diu
– omó­wie­nie, ana­li­za zro­bio­nych zdjęć
– spo­so­by opra­co­wa­nia fo­to­gra­fii, pod­sta­wo­wa i za­awan­so­wa­na ob­rób­ka – po­kaz w opar­ciu o wy­bra­ne opro­gra­mo­wa­nie. Szczegółowy pro­gram już wkrót­ce.

Podczas za­jęć ko­niecz­ne bę­dzie za­in­sta­lo­wa­nie wska­za­nych przez pro­wa­dzą­ce­go pro­gra­mów. Każdy uczest­nik mu­si mieć do­stęp do kon­ta w skle­pie Appstrore, aby na bie­żą­co do­ko­ny­wać in­sta­la­cji na­rzę­dzi.

W ra­zie py­tań i wąt­pli­wo­ści moż­na bę­dzie li­czyć na po­moc pro­wa­dzą­ce­go. Prosimy w tej spra­wie kon­tak­to­wać się jesz­cze przed roz­po­czę­ciem warsz­ta­tów.

Czas trwa­nia kur­su: 11-19

Koszt:

390 zło­tych (w ce­nie obiad, ka­wa)

Ilość miejsc ogra­ni­czo­na!!! Celem re­zer­wa­cji miej­sca na­le­ży wpła­cić za­licz­kę w wy­so­ko­ści 100 zł na kon­to Farbiarni:

Credit Agricole 66194010763073303900000000 po­da­jąc w ty­tu­le za­pła­ty ” warsz­ta­ty fo­to­gra­fii na urzą­dze­nia mo­bil­ne” oraz wy­słać ma­ila zgło­sze­nio­we­go na ad­res: wydawnictwo@farbiarnia.org

Pozostałą kwo­tę na­le­ży wpła­cić na kon­to Farbiarni na 10 dni przed warsz­ta­ta­mi. Brak wpła­ty ozna­cza re­zy­gna­cję z miej­sca i zwol­nie­nie miej­sca dla uczest­ni­ka z li­sty ocze­ku­ją­cych.

A oto kil­ka słów ko­men­ta­rza od pro­wa­dzą­ce­go za­ję­cia, pa­sjo­na­ta rów­nież fo­to­gra­fii mo­bil­nej, Marka Hofmana:

Po wie­lu la­tach od po­cząt­ku po­wsta­nia fo­to­gra­fii, do­cze­ka­li­śmy się cza­sów, kie­dy rzad­ko kie­dy coś nas za­ska­ku­je. Życie to­czy się w za­wrot­nym tem­pie, a dłu­gość ży­cia in­for­ma­cji, new­sa, re­por­ta­żu czy zdjęć to cza­sem kil­ka go­dzin. Na świe­cie co­dzien­nie po­wsta­ją mi­lio­ny zdjęć, o któ­rych na­stęp­ne­go dnia po pro­stu za­po­mi­na­my. Technologia osią­gnę­ła nie­by­wa­ły pu­łap, po­zwa­la­jąc każ­de­mu z nas co­dzien­nie re­je­stro­wać wła­sne ob­ra­zy.

Coraz czę­ściej jest to te­le­fon ko­mór­ko­wy, któ­ry prze­waż­nie ma­my przy so­bie. Ale czy je­ste­śmy za­do­wo­le­ni z wy­ko­na­nych zdjęć, czy osią­ga­ne re­zul­ta­ty speł­nia­ją na­sze ocze­ki­wa­nia? Niestety bar­dzo czę­sto nie.

Tymczasem na świe­cie wie­lu dzien­ni­ka­rzy uży­wa w swo­jej pra­cy wła­śnie te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go, by opo­wia­dać hi­sto­rie i prze­ka­zy­wać w szyb­kim tem­pie fo­to­gra­ficz­ne re­la­cje. Coraz czę­ściej z ta­kie­go na­rzę­dzia ko­rzy­sta­ją rów­nież za­wo­do­wi fo­to­gra­fo­wie. Do te­go gro­na na­le­ży jed­na z naj­więk­szych po­sta­ci fo­to­gra­ficz­ne­go świa­ta – Annie Leibovitz

http://www.slashgear.com/iphone-camera-recommended-by-famed-photographer-annie-leibowitz-16195971

Również uzna­ny fo­to­re­por­ter Da­mon Win­ter, pra­cu­jący The New York Ti­mes, prze­by­wa­jąc wśród ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy w Afga­ni­sta­nie przy­go­to­wał esej fo­to­gra­ficzny „A Grunt’s Life”. Esej ten zdo­był w 68-ej edy­cji (w 2011 r.) słyn­nego kon­kursu fo­to­gra­ficz­nego dla fo­to­re­por­te­rów Pic­tu­res of the Year In­ter­na­tio­nal trze­cią na­grodę w ka­te­go­rii Fe­ature Pic­ture Story. Bio­rąc pod uwa­gę, że Da­mon Win­ter jest lau­re­atem, mię­dzy in­nymi, na­grody Pu­lit­zera nikt nie po­wi­nien być zdzi­wiony je­go suk­ce­sem. A jed­nak wy­róż­nie­nie to wy­wo­łało spo­re po­ru­sze­nie w bran­ży. Przy­czyną za­mie­sza­nia by­ło to, że Win­ter po­słu­żył się iphone’em. Da­mon Win­ter wy­ja­śniał, że uży­wał ko­mórki nie dla cie­ka­wej apli­ka­cji, mo­dy­fi­ku­ją­cej zdję­cie a dla­tego, że da­wała mu ona nie­po­wta­rzalną oka­zję do wto­pie­nia się w tłum (sa­mi żoł­nie­rze ro­bili so­bie mnó­stwo zdjęć ipho­nami, więc nie zwra­cali na nie­go uwa­gi) i po­zwo­liła na wy­ko­na­nie wie­lu im­pro­wi­zo­wa­nych ujęć.

http://lens.blogs.nytimes.com/2011/02/11/through-my-eye-not-hipstamatics

Właśnie dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Państwa in­te­re­su­ją­cą for­mę warsz­ta­tów, gdzie po­ka­że­my, jak cie­ka­we i nie­sa­mo­wi­te mo­że być fo­to­gra­fo­wa­nie te­le­fo­nem lub ta­ble­tem.

Marek Hofman.