Warsztaty z fotografii kolekcjonerskiej 25.06.2016

Bez tytułuCHCESZ STAĆ SIĘ ŚWIADOMYM KOLEKCJONEREM FOTOGRAFII? A MOŻE JESTEŚ TWÓRCĄ I NIE WIESZ JAK SPRZEDAWAĆ SWOJE ZDJĘCIA?

Niezwykła oka­zja dla za­in­te­re­so­wa­nych ko­lek­cjo­no­wa­niem i sprze­da­wa­niem fo­to­gra­fii!
Zapraszamy na WARSZTATY Z FOTOGRAFII KOLEKCJONERSKIEJ w Galerii Farbiarnia.

Na za­ję­ciach po­roz­ma­wia­my o ryn­ku fo­to­gra­fii i naj­waż­niej­szych do­mach au­kcyj­nych w Polsce i na świe­cie oraz dla­cze­go wła­ści­wie bo­imy się ku­po­wać fo­to­gra­fie?

Dzięki warsz­ta­tom po­znasz in­for­ma­cje na te­mat:

  • ile moż­na za­ro­bić na ryn­ku fo­to­gra­fii (re­kor­dy au­kcyj­ne na świe­cie)
  • co to jest od­bit­ka ko­lek­cjo­ner­ska
  • co to jest vin­ta­ge print i dla­cze­go ma ta­ką war­tość
  • stan­dar­dów wy­ko­na­nia i opi­su fo­to­gra­fii prze­zna­czo­nych na au­kcje
  • ar­ty­stach szcze­gól­nie po­szu­ki­wa­nych przez ko­lek­cjo­ne­rów
  • zna­czą­cych ga­le­rii fo­to­gra­fii w Polsce
  • tar­gów fo­to­gra­fii ko­lek­cjo­ner­skiej
  • do­mów au­kcyj­nych sprze­da­ją­cych fo­to­gra­fię w Polsce
  • ak­tu­al­nych ce­nach fo­to­gra­fii w Polsce (za­rów­no mło­dych twór­ców fo­to­gra­fii cy­fro­wej jak i kla­sy­ków fo­to­gra­fii czarno-białej)

Po za­koń­cze­niu kur­su każ­dy uczest­nik dys­po­no­wać bę­dzie pod­sta­wo­wą i wy­star­cza­ją­cą wie­dzą do sa­mo­dziel­ne­go two­rze­nia wła­snej ko­lek­cji bądź do wej­ścia na ry­nek fo­to­gra­fii ja­ko twór­ca.

Warsztaty po­pro­wa­dzi ab­sol­went­ka Polskiego i Międzynarodowego Rynku Sztuki w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie oraz Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej (PWSFTiT) w Łodzi – Katarzyna Gębarowska.

Sobota (25.06.2016) godz. 18:00- 20:00

Zajęcia od­bę­dą się w Galerii i Pracowni Fotografii Artystycznej „Farbiarnia”, przy ul. Pomorskiej 68A/1.

Wstęp wol­ny!

Warsztaty do­fi­nan­so­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu ” Wiosenne la­bo­ra­to­rium fo­to­gra­fii” przez Urząd Miasta Bydgoszczy.