Zdjęcia najważniejsze – warsztat Tymona Markowskiego

Tymon Markowki

Fotografuję od 10 lat i uwa­żam, że przez ten czas prze­by­łem nie­zwy­kłą dro­gę. Chcę ją Wam po­ka­zać, aby­ście mo­gli zo­ba­czyć z ja­ki­mi dy­le­ma­ta­mi się mie­rzy­łem oraz ja­kie de­cy­zje wpły­nę­ły na to, gdzie te­raz je­stem. Zdjęcia któ­re za­pre­zen­tu­ję to w pew­nym sen­sie sym­bo­le mo­je­go roz­wo­ju – więk­sze lub mniej­sze ka­mie­nie mi­lo­we.   Z każ­dej ta­kiej sy­tu­acji wy­nio­słem lek­cję na przy­szłość. Chciałbym Was tym wy­kła­dem przede wszyst­kim za­in­spi­ro­wać. Chętnie też od­po­wiem na Wasze py­ta­nia i po­ka­żę swo­je naj­lep­sze fo­to­gra­fie. Do zo­ba­cze­nia!

Tymon Markowski – rocz­nik 1986. Przez osiem lat pra­co­wał w re­dak­cjach lo­kal­nych ga­zet – Expressie Bydgoskim i Gazecie Wyborczej. W tym cza­sie był no­mi­no­wa­ny oraz wy­gry­wał naj­waż­niej­sze kra­jo­we kon­kur­sy fo­to­gra­ficz­ne, od­no­sił suk­ce­sy rów­nież na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. W 2015 ro­ku zo­stał przy­ję­ty do pro­gra­mu men­tor­skie­go Sputnik Photos. Dwukrotny sty­pen­dy­sta pre­zy­den­ta mia­sta Bydgoszczy. Obecnie zwią­za­ny z agen­cją fo­to­gra­ficz­ną Forum. Zajmuje się głów­nie re­por­ta­żem pra­so­wym, choć in­te­re­su­je go rów­nież fo­to­gra­fia ulicz­na oraz prze­strzeń miej­ska, w któ­rej ży­je­my. Laureat 1. miej­sca Grand Press Photo 2016 w ka­te­go­rii „Życie co­dzien­ne”.

DLA KOGO?
wszyst­kich

KIEDY?
23 czerw­ca w go­dzi­nach 18-20

GDZIE?

Pracownia i Galeria Fotografii Artystycznej “Farbiarnia”
ul. Pomorska 68a/1

Wstęp wol­ny.

___________________________________________________________

Warsztaty do­fi­nan­so­wa­ne w ra­mach pro­jek­tu ” Wiosenne la­bo­ra­to­rium fo­to­gra­fii” przez Urząd Miasta Bydgoszczy.