TINA MODOTTI. FOTOGRAFKA I REWOLUCJONISTKA

MARGARET HOOKS

TINA MODOTTI. FOTOGRAFKA I REWOLUCJONISTKA

Książka Margaret Hooks opo­wia­da o ży­ciu Tiny Modotti (1896-1942), nie­zwy­kłej ko­bie­ty, cha­ry­zma­tycz­nej ak­tor­ki te­atral­nej i gwiaz­dy hol­ly­wodz­kie­go ki­na nie­me­go; mo­del­ki, któ­rej uro­da in­spi­ro­wa­ła naj­więk­szych fo­to­gra­fów jej cza­sów; przy­ja­ciół­ki Fridy Kahlo i Diego Rivery, ko­chan­ki Edwarda Westona; wi­zjo­ner­skiej fo­to­graf­ki, któ­rej zdję­cia we­szły do ka­no­nu hi­sto­rii fo­to­gra­fii; re­wo­lu­cjo­nist­ki głę­bo­ko od­da­nej spra­wie; oso­by za­mie­sza­nej w po­li­tycz­ne mor­der­stwo; uczest­nicz­ki woj­ny do­mo­wej w Hiszpanii, któ­ra by­ła pier­wo­wzo­rem po­sta­ci Marii z po­wie­ści Hemingwaya Komu bi­je dzwon; ko­bie­ty, któ­rej ży­cie, mi­ło­ści i śmierć bu­dzą wciąż wie­le kon­tro­wer­sji.

Margaret Hooks na­pi­sa­ła bio­gra­fię ar­tyst­ki i re­wo­lu­cjo­nist­ki, któ­ra kie­ro­wa­ła się na­miet­no­ścią w ży­ciu, sztu­ce i po­li­ty­ce. Octavio Paz twier­dził, że Modotti „bar­dziej na­le­ża­ła do hi­sto­rii na­mięt­no­ści, niż do hi­sto­rii ide­olo­gii”.

Książka Tina Modotti. Fotografka i re­wo­lu­cjo­nist­ka za­wie­ra kil­ka­dzie­siąt zdjęć wy­ko­na­nych przez Modotti i jej por­tre­tów au­tor­stwa Edwarda Westona.

Biografia Tiny Modotti no­mi­no­wa­na by­ła w 1993 ro­ku do pre­sti­żo­wej na­gro­dy Infinity sto­wa­rzy­sze­nia ICP (International Center of Photography), a w ro­ku 1995 zdo­by­ła Kraszna-Krausz Book Awards za do­sko­na­łą pra­cę o fo­to­gra­fii. Książka zo­sta­ła prze­tłu­ma­czo­na na dzie­więć ję­zy­ków.

O AUTORCE:

Margaret Hooks jest au­to­ry­te­tem w dzie­dzi­nie fo­to­gra­fii i współ­cze­snej sztu­ki in­spi­ro­wa­nej fo­to­gra­fią. Była ku­ra­tor­ką wy­staw prac Tiny Modotti w Paryżu i San Francisco. Zasiadała w ra­dzie nad­zor­czej Muzeum Diego Rivery i Fridy Kahlo oraz ra­dzie edy­tor­skiej cza­so­pi­sma fo­to­gra­ficz­ne­go „Luna Cornea”. Margaret Hooks jest kry­tycz­ką sztu­ki w ta­kich pi­smach jak: „ARTnews”, „Vogue”, „Afterimage”, „Grand Street” oraz w ma­ga­zy­nie „The Observer”. Spod jej pió­ra wy­szły książ­ki: Herbarium (D.A.P., Nowy Jork 2008), Surreal Eden (Princeton Architectural Press, Nowy Jork 2007), Tina Modotti (Phaidon, Londyn 2005), Frida Kahlo: Portrait of an Icon (D.A.P., Nowy Jork 2003), oraz Tina Modotti. Fotografka i re­wo­lu­cjo­nist­ka (Pandora, Londyn 1993 i 1995; Da Capo Press, Nowy Jork 2000).

RECENZJE:

„Życie Tiny Modotti po­to­czy­ło się wy­jąt­ko­wą dro­gą, a Margaret Hooks po­dą­ża nią z wiel­ką gra­cją. Opowieść o Modotti to mo­de­lo­wa bio­gra­fia.”
Robin Lippincott, „New York Times Review of Books”

„Porywające szcze­gó­ły bio­gra­fii pięk­nej, sta­ro­mod­nej i ro­man­tycz­nej ide­alist­ki, któ­rej lo­sem rzą­dzi­ła nie­złom­ność prze­ko­nań (z te­go po­wo­du ów­cze­sna pra­sa przed­sta­wia­ła ją w złym świe­tle), któ­ra cier­pia­ła i gło­do­wa­ła, lecz któ­ra praw­do­po­dob­nie za swo­je ide­ały od­da­ła ży­cie”.
Lesley Cunliffe, „Vogue”

„Niejasności i lu­ki w hi­sto­rii ży­cia Tiny Modotti zo­sta­ły wy­peł­nio­ne dzię­ki szcze­gó­ło­wej i fa­scy­nu­ją­cej bio­gra­fii pió­ra Margaret Hooks. Żywy ob­raz bo­he­my mia­sta Meksyk lat dwu­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku.”
Laura Mulvey, „The Guardian”

„Gruntownie udo­ku­men­to­wa­na bio­gra­fia ko­bie­ty, któ­rej do­ko­na­nia ar­ty­stycz­ne by­ły w ostat­nich la­tach en­tu­zja­stycz­nie od­kry­wa­ne na no­wo. Szczodrze okra­szo­na świet­ny­mi zdję­cia­mi Modotti oraz jej słyn­ny­mi ak­ta­mi wy­ko­na­ny­mi przez Edwarda Westona.”
„San Francisco Examiner”