Wystawa „12 TWARZY” Filipa Ćwika w ramach VINTAGE PHOTO FESTIVAL

3-1

„12 TWARZY”

Według Emmanuela Levinasa, twarz ni­gdy nie mo­że zo­stać w peł­ni scha­rak­te­ry­zo­wa­na, ni­gdy w peł­ni przed­sta­wio­na. Jest czymś nie­skoń­czo­nym, nie­okre­ślo­nym ele­men­tem, któ­ry bu­rzy jed­ność i spo­kój na­sze­go świa­ta. Tym sa­mym wzy­wa nas do roz­mo­wy, do zwró­ce­nia uwa­gi, do spo­tka­nia twa­rzą w twarz. „12 Twarzy” to hi­sto­rie okrut­nych i nie­ludz­kich prze­żyć, za­re­je­stro­wa­nych na dwa spo­so­by. Spisanych na kar­cie pa­pie­ru i utrwa­lo­nej na fo­to­gra­ficz­nej kli­szy wiel­ko­for­ma­to­wej. Syryjscy uchodź­cy prze­by­wa­ją­cy w tu­rec­kich obo­zach nie za­wsze są skłon­ni do mó­wie­nia, lecz ich po­sta­wa, wy­raz twa­rzy i wy­ry­so­wa­ne na niej emo­cje nie wy­ma­ga­ją ko­men­ta­rza i więk­szych wy­ja­śnień. W twa­rzy, ni­czym w zwier­cia­dle, od­bi­ja­ją się strach, lęk, bez­sil­ność, re­zy­gna­cja, wy­par­cie, złość, ale też du­ma i sza­cu­nek. Emocje, zna­ne tyl­ko tym, któ­rzy spoj­rze­li woj­nie w twarz.

Zdjęcia zo­sta­ły wy­ko­na­ne na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia 2012 w Islahiye w Turcji, w obo­zie dla uchodź­ców przy gra­ni­cy z Syrią.

Filip Ćwik – czło­nek agen­cji Napo Images i Fundacji Napo. Studiował kul­tu­ro­znaw­stwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2011 zo­stał na­gro­dzo­ny w pre­sti­żo­wym kon­kur­sie WORLD PRESS PHOTO. Od 2001 do 2013 pra­co­wał ja­ko fo­to­graf w ty­go­dni­ku „Newsweek Polska”, dla któ­re­go zre­ali­zo­wał po­nad 70 okła­dek, ok. 60 re­por­ta­ży z ca­łe­go świa­ta oraz nie­zli­czo­ną ilość por­tre­tów. Publikuje w ta­kich ty­tu­łach jak „Le Monde”, „Das Magazine” , „International Herald Tribune”, „Newsweek”, ” L’Espresso”, ” Days Japan”, „Guardian”, „The Times” . W la­tach 2010-2012 pro­wa­dził rów­nież za­ję­cia z fo­to­gra­fii pra­so­wej w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Miejsce: Galeria „Farbiarnia”, ul. Pomorska 68a/1

po­nie­dzia­łek – pią­tek 9:00 – 17:00

so­bo­ta 12:00 – 17:00